316/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 316/2016

Περίληψη :

«Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016».

 
             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     

 

Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 30ο

   Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι  απόφαση οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΔΑ: ΩΦΛΡΟΛΩ5-Ζ1Ρ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                          

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 09/28-06-2016 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 69/2016

Θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την υπ΄ αριθ. 413/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων       Πρόεδρος 1. Κάσσιος Δημήτριος Μέλος
2. Καραχάλιος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Κουσουλός Κων/νος »
3. Οικονομοπούλου Φωτεινή Μέλος    
4. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος Μέλος    
6. Θελερίτης Γεώργιος Αν. Μέλος    
7. Μαστέλλου Γεωργία Αν. Μέλος    

Θέμα 16ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 26/06/2016 εισήγηση της υπηρεσίας με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», που έχει ως εξής :

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση της παρακάτω πίστωσης για την επάρκειά της μέχρι τέλους της χρήσης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 2.175,00 – 1.265,93) 909,07 , μεταφέρει πίστωση ποσού 300,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 609,07 € (909,07300,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 30-7135.014 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σπαστής σκάλας και μέγγενης βαρέως τύπου», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 300,00 €προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Κιάτο, 26 Ιουνίου 2016

Για το Λιμενικό Ταμείο

Ο Συντάξας                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

                                                                                                                               Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

                                      Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                    Σπυρίδων Σταματόπουλος  

                                                                         (Δήμαρχος Σικυωνίων)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

          τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

          την από 26-06-2016 εισήγηση της υπηρεσίας,

          το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,

          Την αριθ. 111/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 16/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 243/6412/2016 (ΑΔΑ:ΩΛΥΙΟΡ1Φ-ΜΨ0) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, όπως ισχύει,

          τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

          τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

          Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως εξής :

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 2.175,00 – 1.265,93) 909,07 , μεταφέρει πίστωση ποσού 300,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 609,07 € (909,07300,00) και

Δημιουργεί νέα πίστωση στον Κ.Α. 30-7135.014 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σπαστής σκάλας και μέγγενης βαρέως τύπου», ποσού 300,00 €προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2016 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 06/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Δήμαρχος Σικυωνίων

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 69/2016 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: κ. κ. Σαρχάνη Κων/νου, Μπακόλια Παναγιώτη, Λαλιώτη Γεωργίου.

και Μαυραγάνη Κυριακής η οποία έδωσε λευκή ψήφο .

 

         Ε γ κ ρ ί ν ε ι,την αριθ. 69/2016 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» όπως αυτή

αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης .

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 316/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

316/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 316/2016

Περίληψη :

«Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016».

 
             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 30ο

   Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 69/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι  απόφαση οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΔΑ: ΩΦΛΡΟΛΩ5-Ζ1Ρ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                          

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 09/28-06-2016 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 69/2016

Θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την υπ΄ αριθ. 413/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων       Πρόεδρος 1. Κάσσιος Δημήτριος Μέλος
2. Καραχάλιος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Κουσουλός Κων/νος »
3. Οικονομοπούλου Φωτεινή Μέλος    
4. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος Μέλος    
6. Θελερίτης Γεώργιος Αν. Μέλος    
7. Μαστέλλου Γεωργία Αν. Μέλος    

Θέμα 16ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 26/06/2016 εισήγηση της υπηρεσίας με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», που έχει ως εξής :

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση της παρακάτω πίστωσης για την επάρκειά της μέχρι τέλους της χρήσης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 2.175,00 – 1.265,93) 909,07 , μεταφέρει πίστωση ποσού 300,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 609,07 € (909,07300,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 30-7135.014 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σπαστής σκάλας και μέγγενης βαρέως τύπου», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 300,00 €προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Κιάτο, 26 Ιουνίου 2016

Για το Λιμενικό Ταμείο

Ο Συντάξας                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού

                                                                                                                               Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

                                      Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                    Σπυρίδων Σταματόπουλος  

                                                                         (Δήμαρχος Σικυωνίων)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

          τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

          την από 26-06-2016 εισήγηση της υπηρεσίας,

          το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,

          Την αριθ. 111/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 16/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 243/6412/2016 (ΑΔΑ:ΩΛΥΙΟΡ1Φ-ΜΨ0) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, όπως ισχύει,

          τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

          τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

          Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 ως εξής :

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 2.175,00 – 1.265,93) 909,07 , μεταφέρει πίστωση ποσού 300,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 609,07 € (909,07300,00) και

Δημιουργεί νέα πίστωση στον Κ.Α. 30-7135.014 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια σπαστής σκάλας και μέγγενης βαρέως τύπου», ποσού 300,00 €προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2016 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 06/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Δήμαρχος Σικυωνίων

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 69/2016 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: κ. κ. Σαρχάνη Κων/νου, Μπακόλια Παναγιώτη, Λαλιώτη Γεωργίου.

και Μαυραγάνη Κυριακής η οποία έδωσε λευκή ψήφο .

         Ε γ κ ρ ί ν ε ι,την αριθ. 69/2016 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» όπως αυτή

αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης .

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 316/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email