315/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 315/2020   Θέμα 18ο : Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση (40) εγγράφων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Τραγάνας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη  ορισμού δικαστικών επιμελητών για επίδοση (40) εγγράφων που αφορούν στην τροποποίηση των Ο.Τ. 474, 477, 460, 461, 466 ΚΧ463 και ΚΦ462 της Πολεοδομικής Ενότητας ΤΡΑΓΑΝΑΣ Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, μετά το αρ. πρωτ. 138681/541/2016 από 12/07/2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 384/10943/23.10.2020 (ΨΟΞΕΩ1Θ-ΖΓΥ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τους δικαστικούς επιμελητές Βρέντα  Γεωργίο & Βρέντα Νικολέττα, προκειμένου να προβούν στην επίδοση (40) εγγράφων που αφορούν στην τροποποίηση των Ο.Τ. 474, 477, 460, 461, 466 ΚΧ463 και ΚΦ462 της Πολεοδομικής Ενότητας ΤΡΑΓΑΝΑΣ Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, μετά το αρ. πρωτ. 138681/541/2016 από 12/07/2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 315/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email