315/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 33ης/30-12-2020 ΈΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δ ι α   Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς).

Αρ. Απόφασης:  315/2020

Περίληψη: Μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 12:30μ.μ.   συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η   &  Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α    Συνεδρίαση   δ ι α   

Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την με αριθ. πρωτ. 13798/30-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων 12.Φιακάς Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.Μπακόλιας Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17.Λέγγας Μάρκος 18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Συριάνος Κων/νος 20. Γκούμας Σταμάτιος
21. Γαλάνης Βασίλειος 22.Ρουμπέκας Γεώργιος 23.Παπαγεωργίου Δημήτριος 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Μαστοράκης Δημήτριος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου    
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.) Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 31. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                               (Κυλλήνης)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 33. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 34. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 35. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  2ο ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Σκαρμούτσος Νικόλαος ενημέρωσε το  σώμα για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής λαμβάνοντας υπόψη των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»,  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό αλλά και της αναγκαιότητας άμεσης λειτουργίας του προαναφερθέντος.

 

Το συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018

 

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, κος Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23ης.12.2020 επιστολή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική  Αναπτυξιακή  Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ.Α.Ε.» όπου αναφέρονται τα εξής:

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 349/4.11.2020  Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της Συμβολαιογράφου Σικυώνος, Χριστίνας Γιαμπουράνη, συστάθηκε ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.», κατά τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4555/2018 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, Ενίσχυσης της Συμμετοχής, Βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], και σκοπό την αξιοποίηση περιοχών ή εγκαταστάσεων ιδιαίτερης τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Ήδη κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 περί «Στρατηγικής αναπτυξιακής προοπτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμισης ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε η δυνατότητα σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό α)την από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β)την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ)την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ)την υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε)την εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ)την εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ)την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Ακολούθως δε, κατά την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι «Έως 30.4.2021, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς».

 

Από τα προπαρατεθέντα αντιλαμβάνεται κανείς πως το πεδίο δραστηριότητας του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι μακράν ευρύτερο αυτού της Αναπτυξιακής Εταιρείας κι εξ αυτού του λόγου κρίνεται απολύτως εύλογη και χρήσιμη η μετατροπή της υφιστάμενης Αναπτυξιακής Εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) νομικών προσώπων από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του ως άνω ειρημένου άρθρου προτείνεται η συμμετοχή –πέραν του Δήμου Σικυωνίων- του Δήμου Νεμέας.

 

Ακολούθως, ως προς τα εν γένει χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Οργανισμού προτείνονται τα παρακάτω:

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προτείνεται να φέρει την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων-Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού.

Σκοπός του προαναφερθέντος Οργανισμού είναι,  α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,   γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

 

Η διάρκειά του Αναπτυξιακού Οργανισμού ορίζεται 20ετής κι εκκινεί από την καταχώριση του καταστατικού του στο ΓΕΜΗ, ενώ ως έδρα του προβλέπεται η κοινότητα Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

Το κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ (με ποσοστό συμμετοχής μεταξύ των μετόχων Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας 80% και 20% αντιστοίχως), διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές, αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Η Διοίκησή του ως άνω ασκείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων (μελών) επτά (7) μέλη προέρχονται από το Δήμο Σικυωνίων και δύο (2) μέλη από το Δήμο Νεμέας, κι έχει θητεία αντίστοιχη αυτής των δημοτικών αρχών.

Πόροι του Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελούν,  τα έσοδα από τη δραστηριότητά του, οι πρόσοδοι από την περιουσία του, δάνεια, επιχορηγήσεις, κληρονομιές κλπ.

Ο Οργανισμός δύναται να λυθεί α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς του, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και ε) με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 & 166 του Ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταρειών. Εν τέλει, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους τους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη μετατροπή της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Σικυωνίων σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά πλειοψηφία  

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ: Μ. Λέγγα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Κ. Συριάνου, Β. Γαλάνη   και

Β. Νανόπουλου .

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  τη μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό,  καθώς και τα επιμέρους στοιχεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού όπως αυτά μνημονεύονται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας

                                     

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 315/2020

 

Ο Πρόεδρος                                Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email