315/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/19.08.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 315/2017

Περίληψη :

Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου σε Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα

Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών οδό Ι. Πολέμη αριθ. 6

& Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα ημέρα Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13417/14.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
25. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Απόντα  
1. Νανόπουλος Βασίλειος 2. Θελερίτης Γεώργιος   .  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου σε Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Πολέμη αρ.6 & Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το εξέθεσε τα παρακάτω :

Με την αριθ. 298 /2014 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίσαμε το ισόγειο του   κτιρίου (κληροδότημα του Δήμου Σικυωνίων από τον αποβιώσαντα Σωτήριο Σπυρόπουλο) που βρίσκεται επί της οδού Ι. Πολέμη 6 και Ποσειδώνος στο Κιάτο, να χρησιμοποιηθεί για την μετεγκατάσταση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου. Εν συνεχεία με το από 16-9-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας κτιρίου για την λειτουργία του ως εκπαιδευτήριο, αποφασίσθηκε, ότι το εν λόγω κτίριο και ο περιβάλλον χώρος του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου, εφόσον πρωτίστως εκτελεστούν κάποιες εργασίες,  για τις οποίες συντάχθηκε και εκτελέστηκε η αριθ. 2/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τέλος, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και εισηγούμαι την Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου στο εν λόγω κτίριο με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου στο Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Πολέμη αρ.6 & Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου, με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς .

 

2. Η παρούσα Κοινοποιείται :

 • στην Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας
 • στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου -και
 • στην κ. Μπρίλη Δήμητρα εκμισθώτρια (του κτιρίου στέγασης του 2ουΝηπιαγωγείου έως σήμερα) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 315/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

315/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/19.08.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 315/2017

Περίληψη :

Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου σε Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα

Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών οδό Ι. Πολέμη αριθ. 6

& Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα ημέρα Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13417/14.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
25. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Απόντα  
1. Νανόπουλος Βασίλειος 2. Θελερίτης Γεώργιος   .  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου σε Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Πολέμη αρ.6 & Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το εξέθεσε τα παρακάτω :

Με την αριθ. 298 /2014 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίσαμε το ισόγειο του   κτιρίου (κληροδότημα του Δήμου Σικυωνίων από τον αποβιώσαντα Σωτήριο Σπυρόπουλο) που βρίσκεται επί της οδού Ι. Πολέμη 6 και Ποσειδώνος στο Κιάτο, να χρησιμοποιηθεί για την μετεγκατάσταση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου. Εν συνεχεία με το από 16-9-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας κτιρίου για την λειτουργία του ως εκπαιδευτήριο, αποφασίσθηκε, ότι το εν λόγω κτίριο και ο περιβάλλον χώρος του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου, εφόσον πρωτίστως εκτελεστούν κάποιες εργασίες,  για τις οποίες συντάχθηκε και εκτελέστηκε η αριθ. 2/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τέλος, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και εισηγούμαι την Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου στο εν λόγω κτίριο με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου στο Δημοτικό κτίριο (Κληροδότημα Σ. Σπυρόπουλου) που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Πολέμη αρ.6 & Ποσειδώνος στη Δ. Κ. Σικυώνος Κιάτου, με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς .

 

2. Η παρούσα Κοινοποιείται :

 • στην Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας
 • στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου -και
 • στην κ. Μπρίλη Δήμητρα μισθώτρια (του κτιρίου στέγασης του 2ουΝηπιαγωγείου έως σήμερα) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 315/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

315/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/19.08.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 315/2017

Περίληψη :

Αναγκαιότητα Εκτέλεσης & Καθορισμός τρόπου Εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα ημέρα Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13417/14.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κελλάρης Βασίλειος  
25. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Απόντα  
1. Νανόπουλος Βασίλειος 2. Θελερίτης Γεώργιος   .  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

       Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναγκαιότητα Εκτέλεσης & Καθορισμός τρόπου Εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ.πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την θέμα: «Δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ 57200002 της ΣΑΕ 572 για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων».

Β. Την από 18-8-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κιάτο 18-8-2017

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων».

Έχοντας υπόψη :

 1. Την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ.πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 72 του Ν. 3852/2010,
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 103 του Ν. 3463/2006 εκ των οποίων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατά τεκμήριο αρμόδιο όργανο διοίκησης για κάθε ζήτημα του Δήμου, πλην των ρητώς υπαχθέντων στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων και ως τέτοιο αποφασίζει για την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε δημοτικού έργου και προσδιορίζει τη διαδικασία ανάθεσης αυτού. Αρμόδια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης είναι η Οικονομική Επιτροπή,
 4. Την αριθ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 5. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τις πλημμύρες της 9ης προς 10ης Σεπτεμβρίου 2016, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών σε υποδομές του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Την αριθ. 15/2017 μελέτη αυτεπιστασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , και επί της οποίας σας γνωρίζω τα εξής:

            

     Η μελέτη περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτική Προμέτρηση Υλικών, Πίνακα εργατοτεχνικού προσωπικού, Πίνακα μηχανολογικού εξοπλισμού, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Αυτεπιστασίας, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό προμήθειας υλικών, Αναλυτική Διακήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών έργου με αυτεπιστασία και παραρτήματα (Σχέδιο) και Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα   έργου αυτεπιστασίας.

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών του έργου ανέρχεται σε 799.180,00 € (644.500,00 €+154.680,00 € Φ.Π.Α. 24%).

         Το μήκος των τμημάτων που θα αντικατασταθεί από την παρούσα χρηματοδότηση, ανέρχεται σε 8.250,00 μ. Αυτό αποτελεί μέρος από το συνολικά προβληματικό εξωτερικό δίκτυο που έχει υποστεί βλάβες – ζημιές λόγω πλημμυρών.

         Προκειμένου η διατιθέμενη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να καλύψει το κόστος αποκατάστασης μέρους από το συνολικά προβληματικό δίκτυο, προτείνεται η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 171/1987 και του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016 από το υπάρχον εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό του Δήμου το οποίο θα    ενισχυθεί από προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων. Ο Δήμος Σικυωνίων διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τους χειριστές και οδηγούς για την υλοποίηση του εν λόγω έργου από το Δήμο Σικυωνίων.

     Ο τρόπος διάθεσης προσωπικού από την Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων προς τον Δήμο θα καθοριστεί δια επικείμενης προγραμματικής σύμβασης.

Οι εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο θα εκτελεσθούν από το προαναφερθέν προσωπικό και αφορούν σε εκσκαφές τάφρων, τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού και επίχωση τάφρων με τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής.  

   Οι προμήθειες που ενσωματώνονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  

     Η εκτέλεση με αυτεπιστασία είναι προς όφελος του έργου καθώς επιτυγχάνεται αφενός η αποφυγή εγγραφής διπλάσιων δαπανών – οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες- στον προϋπολογισμό, ήτοι γενικά εξόδων (Γ.Ε.), όφελος εργολάβου (Ο.Ε.) και απροβλέπτων, αφετέρου το πραγματικό κόστος κατασκευής με την χρησιμοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού, μειώνεται κατά το ήμισυ .  

Η παρούσα μελέτη θα αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά για την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου:«Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», και
 1. 2.Την Έγκριση της αρθ. 15/2017 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και –
 1. 3.Τον καθορισμό της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», με αυτεπιστασίασυνολικού προϋπολογισμού 799.180,00 € (644.500,00 € + 154.680,00 €  Φ.Π.Α. 24%) .,
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τ. Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ. (ΤΕ3)

Β. Την από 18-8-2017 Σύμφωνη Εισήγηση του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   18– 8- 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                               ΠΡΟΣ:

                                                                   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων» με αυτεπιστασία και έγκριση διενέργειας προμήθειας των υλικών του εν λόγω έργου.

΄Εχοντας υπόψη:

 

 1. Την αριθ. 15/2017 μελέτη αυτεπιστασίας τουέργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4412/2016,
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 & 13 του Π.Δ/τος 171/87,
 4. Την αριθ. 9/9319/13-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος διαθέτει το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και το μηχανολογικό εξοπλισμό
 6. Το γεγονός ότι το έργο πρέπει να εκτελεστεί άμεσα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τον τρόπο εκτέλεσης τουέργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», με αυτεπιστασία, γιατί πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και
 2. Τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών που ενσωματώνονται στην αριθ. 15/2017 μελέτη αυτεπιστασίας του ανωτέρω έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

     Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ.πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών,
 • την αριθ.311/2017 απόφαση Δ. Σ. περί αποδοχή χρηματοδότησης ,
 • την αριθ. 313/2017 απόφαση Δ. Σ. περί «Τροποποίησης Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού,
 • την από 18-8-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων
 • την από 18-8-2017 Εισήγηση του Δημάρχου Σικυωνίων
 • την αριθ. 15/2017 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Διαπιστώνει, την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών

και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», για τους λόγους

που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης

Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων .

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την αριθ. 15/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», οποία συντάχθηκε από

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 799.180,00 € (644.500,00€ + 154.680,00 €   Φ.Π.Α. 24%).

3. Καθορίζει: α) Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από          

                                       πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων» με      

                                         αυτεπιστασία, γιατί πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις – και

                                      

                                       β) Τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια υλικών που          

                                       ενσωματώνονται στην αριθ. 15/2017 μελέτη αυτεπιστασίας του εν λόγω έργου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 315/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email