314/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

28η/20.9.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

314/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απευθείας ανάθεση -με διαπραγμάτευση- χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του  2ου υποέργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ- 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14559/16.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Τσολάκος Γ.  
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δ.    

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 8/9/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το γεγονός ότι η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», αποτελείται από δυο (2) υποέργα: α) «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της Οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» και β) «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

 • Αφαίρεση στύλων και υπογειοποίηση του δικτύου ΔΕΗ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, έως την οδό Παπαφλέσσα.

 

2) Την με Α.Π. 91055/05-04-2021, Απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5070742.

3) Το με Α.Π.: 254953/01-09-2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Κορίνθου, για την εκτέλεση του 2ου Υποέργου με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ», CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», Π/Υ 343.401,86€, με ΦΠΑ 24%,

4) Το γεγονός ότι στον κωδικό αριθμό ΚΑ: 02.64.7341.021 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου μας υπάρχει πίστωση ποσού: 434.000,00€, με τον τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ», επομένως το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από την πίστωση του ανωτέρου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται καμία τροποποίηση παρά μόνο η ψήφιση της πίστωσης και

5) Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, περιπτώσεις α & β.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την απευθείας ανάθεση από το Δήμο Σικυωνίων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, της εκτέλεσης του 2ου υποέργου με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ», CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», η οποία χρηματοδοτείται από το στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5070742, με προϋπολογισμό 343.401,86€, με ΦΠΑ 24%.

 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου θα αποπερατώσει το υποέργο εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία τακτοποίησης – πληρωμής της προϋπολογιστικής δαπάνης.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.

 

Ο Αν. Προϊστ/νος

Τμ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις της §2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, περιπτώσεις α & β,
 • Την 1680/19.06.2020 (6ΚΥ97Λ1-ΣΒΕ) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ την 25.06.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Πελοποννήσου, (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΛ90 και α/α ΟΠΣ:4356) με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Πελοπόννησος» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 2765/07.09.2020 (ΑΔΑ:ΨΧΗ27Λ1-7ΤΔ) Έκδοση:2 και με την Α.Π.: 3218/13.10.2020 (ΑΔΑ:ΩΘΡΚ7Λ1-ΕΛ4) Έκδοση:3.
 • Την 222/2020 (6Ι4ΝΩ1Θ-37Λ) απόφαση ΔΣ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου», με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός».
 • Την 91055/05.04.2021 (ΨΠ497Λ1-ΠΙΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5070742, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την 84/2021 (ΨΥ1ΖΩ1Θ-ΚΘ5) απόφαση ΟΕ περί αποδοχής της ως άνω ένταξης και εγγραφής στο τεχνικό πρόγραμμα και στο π/υ,
 • Την 45/2021 (6ΝΧΚΩ1Θ-Σ2Η) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης ΟΕ,
 • Την 69425/29.04.2021 απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης νομιμοποίησης της ανωτέρω απόφαση ΔΣ,
 • την 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού π/υ 1.037.800,00€.
 • Τον ΚΑ 02.64.7341.021 των εξόδων προϋπολογισμού 2022 με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔ. Π/Υ ΤΗΣ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ (Κωδικός ΟΠΣ 5070742), Επιχ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ποσού 000,00€ προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
 • Το με Α.Π.: 254953/01-09-2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – ΔΠΠ-Η / Περιοχή Κορίνθου / Πρακτορείο Ξυλοκάστρου, για την εκτέλεση του 2ου Υποέργου ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, CPV: 45231400-9, της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με προϋπολογισμό 401,86€ με ΦΠΑ 24%,
 • την ανωτέρω εισήγηση-πρωτογενές (22REQ011211929 2022-09-08),
 • την 378/14066/08.09.2022 (ΨΗ4ΨΩ1Θ-ΖΦ5)(22REQ011213343 2022-09-08) ΑΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την απευθείας ανάθεση από το Δήμο Σικυωνίων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΑΦΜ:094532827) της εκτέλεσης του 2ου υποέργου ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ- 3ος ΕΙΔ. Π/Υ ΤΗΣ 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ (CPV: 45231400-9) π/υ (276.936,98 + 66.464,88 ΦΠΑ 24%) 343.401,86€ της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» η οποία χρηματοδοτείται από το στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5070742.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου θα αποπερατώσει το υποέργο εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία τακτοποίησης – πληρωμής της προϋπολογιστικής δαπάνης.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.9.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email