314/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 314/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.                 -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό σημείωμα αρ. κυκλοφορίας οδηγός ημερομηνία προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. 254/30-09-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

01/10/2021,

02/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. 260/01-10-21 ΚΗΥ-2216 ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

04/10/2021,

05/10/2021,06/10/2021,07/10/2021,08/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
3. 262/01-10-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 04/10/2021,

05/10/2021,07/10/2021,08/10/2021,09/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

 

 

4. 264/01-10-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

04/10/2021,

05/10/2021,07/10/2021,08/10/2021,09/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. 266/01-10-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 04/10/2021,

05/10/2021,06/10/2021,07/10/2021,08/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. 268/01-10-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

02/10/2021,05/10/2021,08/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. 270/01-10-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

04/10/2021,

05/10/2021,06/10/2021,07/10/2021,08/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. 272/01-10-21 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/10/2021,04/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
9. 326/12-10-21 ΚΗΥ-5128 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. 330/14-10-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/10/2021,

19/10/2021,21/10/2021,22/10/2021,23/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. 332/14-10-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

18/10/2021,

19/10/2021,21/10/2021,22/10/2021,23/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. 334/14-10-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

18/10/2021,

19/10/2021,21/10/2021,22/10/2021,23/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
13. 336/14-10-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18/10/2021,

19/10/2021,21/10/2021,22/10/2021,23/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

14. 338/14-10-21 ΚΗΥ-2216 ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

18/10/2021,

19/10/2021,20/10/2021,21/10/2021,22/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. 340/14-10-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 18/10/2021,

19/10/2021,21/10/2021, 22/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. 342/14-10-21 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18/10/2021,

19/10/2021,

20/10/2021,21/10/2021, 22/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. 344/14-10-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19/10/2021, 22/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
18. 352/19-10-21 ΚΗΗ-5460 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. 361/22-10-21 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

25/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021, 30/10/2021.

 

26/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. 363/22-10-21 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

25/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021,30/10/2021.

 

26/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

21. 366/22-10-21 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ

25/10/2021,

27/10/2021,

29/10/2021,30/10/2021, 22/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
22. 368/22-10-21 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26/10/2021, 29/10/2021. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
23. 370/22-10-21 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

25/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021,30/10/2021.

 

26/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. 372/22-10-21 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25/10/2021,

26/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
25. 374/22-10-21 ΚΗΗ-5504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25/10/2021,

26/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
26. 376/22-10-21 ΚΗΥ-2216 ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

25/10/2021,

27/10/2021,29/10/2021.

ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email