314/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 314/2020   Θέμα 17ο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση έφεσης κατά της 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 152/2020 προηγούμενης απόφασης ΟΕ με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Παπαδοπούλου Σοφία για την κατάθεση έφεσης, παράσταση μετά προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της  72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία απορρίπτει την 6/02.04.2019 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων κατά Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου και αναγνωρίζει αυτόν ως ιδιοκτήτη του χώρου που βρίσκεται πλησίον του, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Μετά τα ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της εν λόγω έφεσης κατά της 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος,
  • την 152/2020 απόφαση ΟΕ,
  • την 385/10944/23.10.2020 (ΩΧΛΝΩ1Θ-217) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τον δικαστικό επιμελητή Κορωνιώτη Σωτήριο, προκειμένου να προβεί στην για την επίδοση της ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της 72/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των 68,20€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email