314/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 43ο/12-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}» προϋπολογισμού 218.023,19€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11059/08-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}» προϋπολογισμού 218.023,19€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 08.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. 88/27-03-2018 (ΑΔΑ: 72ΡΥΩ1Θ-ΙΝΠ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 7244/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) πρόσκλησης ΙΙΙ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας {Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων} με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» ποσού 201.000,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επειδή η προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου μας θα ανέλθει σε 218.023,19€, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύθηκε ότι η οικονομική διαφορά των (218.023,19 – 201.000,00) 17.023,19€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 54036/03-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μας ανακοινώθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}, συνολικού προϋπολογισμού 218.023,19€ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας).

Η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως εξής:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010         €         201.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                                     €        17.023,19

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           €       218.023,19

Μετά την αρίθμ. 379/05-10-2018 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία έγινε η αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 54036/03-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΞΣ465ΧΘ7-3ΝΟ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την προφορική εντολή του Δημάρχου για την πηγή χρηματοδότησης των 17.023,19€, απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.023 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 201.000,00€.

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύθηκε ότι η οικονομική διαφορά των (218.023,19 – 201.000,00) 17.023,19€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου, προτείνεται η μείωση της παρακάτω πίστωσης και η ενίσχυση της πίστωσης που θα δημιουργηθεί για την δημοπράτηση της εν λόγω προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7336.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ποσού 74.400,00 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45€ μειώνουμε κατά 17.023,19 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 57.376,81 € προερχόμενο από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 41.656,46 € , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45€.

Μεταφέρει συνολικό ποσό ( 201.000,00 + 17.023,19) 218.023,19€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.64.7135.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», πίστωση ποσού 218.023,19 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 με το ποσό των 201.000,00€, και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 17.023,19€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 8 Οκτωβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                  (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 08.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

1α
ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1322.023 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για υλοποίηση της πράξης {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 201.000,00 €.

Μεταφορά

πίστωσης

ποσού

218.023,19 €

1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 218.023,19 € για ενίσχυσή του.

1β Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.7336.002 με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», ποσού 74.400,00 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 58.679,65€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€, από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45€ μειώνουμε κατά 17.023,19 € προερχόμενη από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 57.376,81 € προερχόμενο από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 41.656,46 €, από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 5.534,45€.
2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει συνολικό ποσό 218.023,19 €.

Μεταφέρει

Μέσω Αποθεματικού πίστωση ποσού

218.023,19 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.64.7135.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων», πίστωση ποσού 218.023,19 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 με το ποσό των 201.000,00€, και από Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ με το ποσό των 17.023,19€.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-10-2018

Print Friendly, PDF & Email