314/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17η /25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 314/2016

Περίληψη :

«Έγκριση της αριθ. 66/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2014».

 
             Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                     
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

     Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων

κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 28ο

   Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 66/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2014»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι απόφαση οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           ΑΔΑ: 7Ν6ΔΟΛΩ5-0Ω4

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 09/28-06-2016 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 66/2016

Θέμα : «Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την υπ΄ αριθ. 413/24-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων       Πρόεδρος 1. Κάσσιος Δημήτριος Μέλος
2. Καραχάλιος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Κουσουλός Κων/νος »
3. Οικονομοπούλου Φωτεινή Μέλος    
4. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος Μέλος    
6. Θελερίτης Γεώργιος Αν. Μέλος    
7. Μαστέλλου Γεωργία Αν. Μέλος    

Θέμα 13ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 24/06/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, η οποία έχει την ευθύνη οικονομικής διαχείρισης του Νομικού μας Προσώπου, με το οποίο υποβλήθηκε ο οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2014, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ο οποίος συνοπτικά παρουσιάζει :

Έσοδα

Τακτικά                                               45.486,81 €
Έκτακτα                                                 7.833,13 €
Χρηματικό υπόλοιπο                                 230.457,38 €
Σύνολο εσόδων                                 283.777,32 €

Έξοδα

Δαπάνες                                                 30.072,79 €
Ταµειακό υπόλοιπο στη χρήση του 2015   253.704,53 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέλυσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις πηγές εσόδων καθώς και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για την έγκριση του απολογισμού, προκειμένου αυτός να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

          τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

          το από 24/06/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων,

          τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(τα μέλη του Δ.Σ. κα Οικονομοπούλου Φωτεινή και

κα Μαστέλλου Γεωργία, δήλωσαν παρών)

Α. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει :

Έσοδα

Τακτικά                                                 45.486,81 €
Έκτακτα                                                 7.833,13 €
Χρηματικό υπόλοιπο                                 230.457,38 €
Σύνολο εσόδων                                 283.777,32 €

Έξοδα

Δαπάνες                                                 30.072,79 €
Ταµειακό υπόλοιπο στη χρήση του 2015   253.704,53 €

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την κατά Νόμο έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2016 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 06/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Δήμαρχος Σικυωνίων

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 66/2016 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: κ. κ. Σαρχάνη Κων/νου, Μπακόλια Παναγιώτη, Λαλιώτη Γεωργίου.

και Μαυραγάνη Κυριακής η οποία έδωσε λευκή ψήφο .

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,την αριθ. 66/2016 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014» όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης .

                                

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 314/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email