313/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 313/2020   Θέμα 15ο : Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με Μαγκιρίδη  Πέτρο & Αναστασίο, κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07/10/2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 10/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου μας η εξωδικαστική επίλυση διαφοράς για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην εν λόγω γνωμοδότηση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την με αρ. πρωτ. 363/16.01.2020 αίτηση,
  • την 10/2020 (ΨΨ2ΦΩ1Θ-ΘΩΩ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 07/10/2020 σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και των αιτούντων  Πέτρου & Αναστασίου Μαγκιρίδη  και καθορίζει ως εύλογο και συμφέρον το ύψους αυτής σε 12.000,00€, υπό την προϋπόθεση οι αιτούντες να υπογράψουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο εκ του οποίου να προκύπτει πως παραιτούνται από τ’ απορρέοντα  δικαιώματα εκ της από 25ης Νοεμβρίου 2019 και με αρ. κατάθεσης 235/ΤΜ/235/2019 αγωγής τους , καθώς επίσης πως έχουν εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και πως ουδεμία περαιτέρω απαίτηση φέρουν κατά του Δήμου Σικυωνίων, παραιτούνται δε ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε τέτοια.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την διεκπεραίωσή  της

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 313/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email