313/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 32ης/23-12-2020 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

 

Αρ. Απόφασης:  313/2020

Περίληψη: Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων                      για το οικονομικό έτος 2021.

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την αναβολή λόγω των Τεχνικών Προβλημάτων σύνδεσης   (τηλεδιάσκεψη)  της τακτικής συνεδρίασης της  21ης Δεκεμβρίου 2020 (πρόσκληση αριθ. πρωτ.13277/17-12-2020),  εκδόθηκε με την ίδια ημερήσια διάταξη  η με αριθ. πρωτ. 13458/22-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 της αριθ. 5/2020 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης     
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Κουτρέτσης Σπυρίδων  12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Συριάνος Κων/νος                           
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20.Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22. Νανοπουλος Βασιλειος      
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2.  Ρουμπέκας Γεώργιος 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Φιακάς Παναγιώτης 5. Μπακόλιας Παναγιώτης      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
  4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.  (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής    (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  (ουδεμία)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα αυτής με τίτλο: «Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2021»,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω :

 

  1. Την αριθ. 364/2020 με ΑΔΑ: Ψ4ΨΥΩ1Θ-ΥΧΨαπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021του Δήμου Σικυωνίων» .

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 1064/10.12.2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 .

 

  1. Την αριθ. 396/2020 με ΑΔΑ: Ω8Τ1Ω1Θ-ΗΧΒ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Κατάρτιση Προυπολογισμού & Οκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021».

 

  1. Την αριθ. 303/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 20210.

 

  1. Την από 14-12-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

  1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τσολάκου Γεωργίου, για αύξηση του π/υ, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε αυτό των εξόδων, κατά 1.438.890,73€, το οποίο  προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ δυνάμει της αρίθμ. 90221/21.12.2020 απόφασης, για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • όλα τα ανωτέρω, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  • ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ.  Μ. Λέγγα,  Κ. Συριάνου,  Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Β. Γαλάνη,

Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα,  Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλου.

 

Α. Εγκρίνει & Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021 ως συντάχθηκε με την αριθ. 396/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  την από 14-12-2020  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ     ΕΣΟΔΩΝ
0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.797.787,91
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 103.670,39
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.149.075,60
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 236.500,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 222.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.015.091,92
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.350,00
   

 

 
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16.710.507,63
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.601.690,73
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.009.377,70
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 30.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 52.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.439,20
     
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 137.981,81
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 122.981,81
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.  ΕΚΤΑΚΤΑ 15.000,00
     
3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.891.378,81
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 428.295,50
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.463.083,31
     
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.766.520,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.303.000,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 56.600,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 406.920,00
     
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.008.446,87
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.131.749,04
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.876.697,83
     
                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 34.312.623,03

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΞΟΔΩΝ
 
  6. ΕΞΟΔΑ   9.708.606,42
  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.996.855,01
  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων   741.270,58
  62 Παροχές τρίτων   2.179.385,46
  63 Φόροι τέλη   87.782,72
  64 Λοιπά γενικά έξοδα   216.939,66
  65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως   258.137,10
  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   822.945,01
  67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους   2.376.290,88
  68 Λοιπά έξοδα   29.000,00
         
  7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   17.817.487,10
  71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων   1.909.735,68
  73 Έργα   15.549.235,74
  74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες   298.515,68
  75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)   60.000,00
     

 

   
  8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   6.703.118,39
  81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.   2.080.112,61
  82 Αποδόσεις   1.368.074,60
  83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   0,00
  85 Προβλέψεις μη είσπραξης   3.254.931,18
  9 Αποθεματικό   83.411,12
      ΣΥΝΟΛΟ: 34.312.623,03
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.033.711,24
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.404.981,13
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 220.542,95
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.189.287,35
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 710.755,12
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.325.488,98
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 220.383,59
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 364.207,70
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1.399.706,55
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 150.000,00
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.359.609,18
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 10.571.387,43
  69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.279.150,69
      ΣΥΝΟΛΟ 34.229.211,91
         
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 34.312.623,03

 

Β.  Χαρακτηρίζει,  τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 κατασκευάσιμα, αυτοτελή και λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κ.Α. αναγράφονται και όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 το οποίο ψηφίστηκε με την 303/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 313/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.12.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email