313/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  313/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων  Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.13000/25.10.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος   
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Τσιόγκας Νικόλαος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος  19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης                  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
Α π ό ν τ ε ς
1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Γαλάνης Βασίλειος  
       
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.ΛεονάρδουΑ.(Σικυώνος-Κιάτου)

 

2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Δρόλιας- Πανταζής Π.   (Κυλλήνης) 5. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 6. Κοτούλας  Γ. (Μουλκίου) 7.Παπαγεωργόπουλος   Ν.

                                        (Κεφαλαρίου)

8. Παπακωνσταντίνου Η. (Τιτάνης) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραυτόπουλος Π. (Πασίου) 11. Τρίμης Α. (Κλημεντίου)
12. Μιχόπουλος  Ι. (Κ. Διμηνιού)      
       
Α π ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 7. Στριφτόμπολας  Α.( Γκούρας)
8.  Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9.Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 10.Παπαδόπουλος Θ. (Ασπροκάμπου) 11. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 14.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 15.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
16.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 17.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 18. Σκούπας Α. (Μποζικών) 19.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού) 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 22.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Παπαβασιλείου Νικ.  (κατά  την συζήτηση του 9ου θέματος)

 

   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

14ο  Θέμα

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας Οχημάτων  Δήμου Σικυωνίων»,   ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, το με αριθ. πρωτ. 12117/9-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος  Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Κιάτο 09-10-2019

Αριθ. Πρωτ.: 12117

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2  

Τ. Κ. 202 00, ΚΙΑΤΟ

Τηλ.: 2742360158

Fax : 2742021103

Πληροφορίες: Τσιοκάρας Ι.

ΠΡΟΣ :

Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο χώρο των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου μας συγκεντρώνονται οχήματα τα οποία παραμένουν σε μακροχρόνια ακινησία λόγω εκτεταμένων βλαβών, φθορών και παλαιότητας. Τα συγκεκριμένα οχήματα αποτελούν κινητή περιουσία του Δήμου μας.

Εξαιτίας του ήδη περιορισμένου χώρου στάθμευσης των οχημάτων, της ανάγκης φύλαξης και στάθμευσης του νέου στόλου που θα προμηθευτεί η Δ/νση Περιβάλλοντος και προκειμένου ο Δήμος μας να είναι σε θέση, όποτε κριθεί, να εκκινεί διαδικασίες άρσης κυκλοφορίας των οχημάτων του,

παρακαλούμε

όπως προκαλέσετε λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων με τα κάτωθι προτεινόμενα χαρακτηριστικά:

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από Δύο Δημοτικούς Συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου. Στην απόφαση θα καθορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

  • Η διάρκεια της θητείας της ανωτέρω επιτροπής θα είναι από τη λήψη της απόφασης έως το τέλος της δημοτικής περιόδου και για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί.
  • Το έργο της επιτροπής θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης των οχημάτων του Δήμου, στα οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή μη αυτών για την επιτέλεση του έργου τους, σύμφωνα με την κατάσταση αυτών αλλά και την άποψη της υπηρεσίας.

Η επιτροπή θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Α) Του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Της Υ.Α. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) «Περί διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και δικύκλων», προβλέπεται η ύπαρξη ειδικής Επιτροπής η οποία, στην περίπτωση άρσης κυκλοφορίας οχήματος, συντάσσει πρακτικό ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας.

Γ) Του Ν.3463/2006, άρθρο 199, παρ 6, περί «ορισμού συγκρότησης ειδικής επιτροπής από Δυο Συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου».

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ.12117/9-10-2019 έγγραφο, του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

    Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί, την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων,  η οποία απαρτίζεται από δυο (2) Δημοτικού Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους  και έναν  (1)  Τεχνικό Υπάλληλο του Δήμου   Σικυωνίων, έργο της οποίας θα είναι  η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης των οχημάτων του Δήμου, στα οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή μη αυτών για την επιτέλεση του έργου τους, σύμφωνα με την κατάσταση αυτών αλλά και την άποψη της υπηρεσίας.

 

Ο ρ ί ζ ε ι,   μέλη της Επιτροπής τους κάτωθι  :  

 

  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον Δομετίου Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο

 

  1. Μπακόλια Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Τσιόγκα Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο, και

 

  1. 3. Τσιοκάρα Ιωάννη ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχ/κο υπάληλο του Δήμου  αναπληρούμενο από τον Σαρχάνη Ευάγγελο υπάλληλο του Δήμου .

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  313/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ     

 

    .

Print Friendly, PDF & Email