313/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 43ο/12-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2018

 

Περίληψη: Περί αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11059/08-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Περί αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 11041/08.10.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία ακολουθεί:

*******************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. παρ. ΙΙ περ. 8, ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων κρατικού χαρακτήρα των Δήμων, είναι και «η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων …….», ενώ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 582/68 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α΄), ορίζεται ότι «η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων ανήκει εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου Α.Ν. ορίζεται ότι «πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισην εις του δήμους και τας κοινότητας». Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4, τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διαχείριση, τα τέλη ή δικαιώματα και γενικά με τη λειτουργία των νεκροταφείων, ρυθμίζονται με κανονισμούς που ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

Αναφορικά με τα έσοδα των νεκροταφείων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, αυτά είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών».

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, τα έσοδα από τα δημοτικά κοιμητήρια είναι εν μέρει ανταποδοτικά, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν δεν μπορούν να καθορισθούν σε ύψος μεγαλύτερο του απαιτούμενου για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων, αφ’ ετέρου δε, δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς.

Περαιτέρω, τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/1968) και είναι συνήθως τα ακόλουθα:

          Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

          Δικαίωμα ενταφιασμού

          Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής)

          Δικαίωμα ανακομιδής

          Τέλος φύλαξης οστών

          Τέλος χρήσης μνημείου (εφόσον οι υπηρεσίες του δήμου κατασκευάζουν μνημεία για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων)

          Δικαίωμα περιποίησης, καθαριότητας και αφής κανδυλών (το δικαίωμα αυτό μπορεί να είναι ενσωματωμένο με το δικαίωμα ενταφιασμού)

          Δικαιώματα ιεροπραξιών

Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρ. 66 του ΒΔ 24/9-9/10/1958.

Όσον αφορά τέλος τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

 1. 1.Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2019.
 2. 2.Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
 3. 3.Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2018 – έσοδα 2018 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις των υπ’ αριθ. οικ. 25595/2017 (Β’ 2658) και οικ. 38347/2018 (Β’ 3086) ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων ετών 2018 και2019 αντιστοίχως, ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με την υπ’ αριθ. 255/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1169/28392/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨΟΡ1Φ-43Μ) όμοια της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή των τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Με την υπ’ αριθ. 2/2018 Απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω Κανονισμού, μόνο όσον αφορά την αναπροσαρμογή τιμών του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο εν λόγω νεκροταφείο. Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως α) το δικαίωμα σύστασης διπλού τάφου, προ συμβάντος, για τον δημότη της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού αναπροσαρμοσθεί στα € 800,00 από € 300,00 που είναι σήμερα, ενώ για τον μονό τάφο, στα € 600,00 από € 200,00 που είναι σήμερα και β) το δικαίωμα σύστασης διπλού τάφου, για τον κάτοικο αλλά μη δημότη της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, αναπροσαρμοσθεί στα € 1.800,00 από € 1.500,00 που είναι σήμερα ενώ για τον μονό τάφο, στα € 1.300,00 από € 1.000,00 που είναι σήμερα.

Για ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα, δε συντάσσεται ετήσιος βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, καθώς ζητείται η εκ των προτέρων εξόφλησή του με «οίκοθεν» βεβαιωτικό σημείωμα της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου προς την Ταμειακή μας Υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.

Περαιτέρω, η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από πραγματικά γεγονότα, όπως η περίπτωση θανάτου προσώπου, από το εάν διέθετε ή όχι τάφο στο εν λόγω κοιμητήριο, εάν επιθυμούσε ή όχι να ταφεί στο κοιμητήριο αυτό καθώς και η βούλησή του ή των συγγενών του για την σύσταση (παραχώρηση) μονού ή διπλού τάφου. Εκτιμούμε όμως ότι λόγω ακριβώς της προτεινόμενης διαφοροποίησης του δικαιώματος, τα έσοδα θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, καθώς ο στόχος δεν είναι εισπρακτικός αλλά καθαρά λειτουργικός και αφορά την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω νεκροταφείου και την αποτροπή του κορεσμού του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, εκτιμά η υπηρεσία ότι δε θα υπάρξει διαφοροποίηση στα έσοδα της ομάδας Ι του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 αλλά και του επόμενου έτους 2019.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Κατά το έτος 2016, παραχωρήθηκε μόνο ένας (1) «διπλός» τάφος στο εν λόγω κοιμητήριο, τα δε έσοδα από τις παραχωρήσεις συνολικά στο Δήμο Σικυωνίων ανήλθαν στο ποσό των € 28.083,04 (συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρήσεων στις Τ. Κοινότητες).

Β) Κατά το έτος 2017, παραχωρήθηκαν συνολικά πέντε (5) «διπλοί» στο εν λόγω κοιμητήριο, τα δε έσοδα από τις παραχωρήσεις συνολικά στο Δήμο Σικυωνίων ανήλθαν στο ποσό των € 21.943,74 (συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρήσεων στις Τ. Κοινότητες).

Γ) Κατά το τρέχον έτος 2018, έχουν παραχωρηθεί έως και σήμερα συνολικά τρείς (3) «διπλοί» τάφοι στο εν λόγω κοιμητήριο, εκτιμάται δε ότι ο τελικός αριθμός παραχωρήσεων και των αντίστοιχων εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των Τ. Κοινοτήτων, θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2017 και το ίδιο αναμένεται και για το έτος 2019. Προς επίρρωση των αναγραφομένων, μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί από παραχωρήσεις τάφων συνολικά στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό € 16.041,22.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή, με βάση και τη σχετική υπ’ αριθ. 2/2018 Απόφαση Τ.Σ. της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού ως εξής:

Α. Για τους Διπλούς τάφους ως κάτωθι:

– Για τους δημότες της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού (προ συμβάντος): αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 300,00 σε € 800,00 ανά τάφο.

– Για τους μη δημότες με κατοικία στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού: αύξηση της τιμής από € 1.500,00 σε € 1.800,00 ανά τάφο.

Β. Για τους Μονούς τάφους ως κάτωθι:  

– Για τους δημότες της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού (προ συμβάντος): αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 200,00 σε € 600,00 ανά τάφο.

– Για τους μη δημότες με κατοικία στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού: αύξηση της τιμής από € 1.000,00 σε € 1.300,00 ανά τάφο.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • την 255/2013 Α.Δ.Σ. περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, νομιμοποιηθείσα με την υπ’ αριθ. 1169/28392/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨΟΡ1Φ-43Μ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου,
 • την υπ’ αριθ. 2/2018 Απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού περί τροποποίησης του Κανονισμού,
 • την από 08.10.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αναπροσαρμογή με βάση και τη σχετική υπ’ αριθ. 2/2018 Απόφαση Τ.Σ. της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού ως εξής:

1. Για τους Διπλούς τάφους ως κάτωθι:

– Για τους δημότες της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού (προ συμβάντος): αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 300,00 σε € 800,00 ανά τάφο.

– Για τους μη δημότες με κατοικία στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού: αύξηση της τιμής από € 1.500,00 σε € 1.800,00 ανά τάφο.

2. Για τους Μονούς τάφους ως κάτωθι:

– Για τους δημότες της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού (προ συμβάντος): αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 200,00 σε € 600,00 ανά τάφο.

– Για τους μη δημότες με κατοικία στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού: αύξηση της τιμής από € 1.000,00 σε € 1.300,00 ανά τάφο.

B. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 313/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12-10-2018

Print Friendly, PDF & Email