312/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

28η/20.9.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

312/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14559/16.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Τσολάκος Γ.  
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δ.    

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 16.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 16.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,87  – 4.345,13 – 1.588,50 – 15.711,27 – 7.954,67 – 2.877,00 – 2.480,00 – 28.782,46 – 3.111,05 – 8.043,88 – 8.040,00 – 1.000,00 – 9.575,01)  16.512,90€  μειώνουμε κατά  7.404,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 9.108,90€ (16.512,90  – 7.404,00) και και το μεταφέρουμε  στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

 

 

1 Στον Κ.Α. 02.15.6413.002 των εξόδων με τίτλο  «Διενέργεια Μεταφοράς για τη Μετακίνηση κατοίκων του Δήμου Σικυωνίων»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 904,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.
2 Στον Κ.Α. 02.10.6634.002 των εξόδων με τίτλο  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»  ποσό 1.500,00€ ενισχύοντας την πίστωση του ποσού  των 6.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.500,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους
3 Στον Κ.Α. 02.15.6481.002 των εξόδων με τίτλο  «Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2022»  ποσό 1.000,00€ ενισχύοντας την πίστωση του ποσού  των 6.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.000,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους
4 Στον Κ.Α. 02.00.6331 των εξόδων με τίτλο  «Λοιποί φόροι και τέλη (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για 23.243,38€)»  ποσό 1.500,00€ ενισχύοντας την πίστωση του ποσού  των 50.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 51.500,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους
5 Στον Κ.Α. 02.30.6266.011 των εξόδων με τίτλο  «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – 4m A.E. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 2.500,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 312/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.9.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email