312/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 312/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.                 -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 6ο/21.10.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 21/10/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 10410/13.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC0074676152020-10-13

 

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10410/13.10.2020 διακήρυξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ».

(3)Η αριθ. 279/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 62ΚΖΩ1Θ-ΖΓΚ) περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(4) Η  αριθ. 353/27-11-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με   μέση    έκπτωση 43,71 %.

(5) Η αριθ. 419/29-12-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΜΓΛΩ1Θ-390) περί α) απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», β) κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και γ)κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας, ήτοι στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.».

(6) Η αριθ. 109/11-01-2021 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά της αριθ. 419/29-12-2020 Α.Ο.Ε.

(7) Το αριθ. 348/14-01-2021 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο νέος προσωρινός ανάδοχος «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε..»μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(8) Η υπ’ αριθ. 625/22.01.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(9)  Το από 28-01-2021 3οΠρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρει  την απόρριψη της προσφοράς του   νέου  προσωρινού αναδόχου «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.», την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του υπέρ της αναθέτουσας αρχής και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής (ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ).

(10) Την αριθ. 23/10-02-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΤ1ΤΩ1Θ-ΑΚ8) περί έγκρισης του 3ου Πρακτικού με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της« Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.» και κηρύχθηκε ως νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση έκπτωση 30,16 %.

(11) Την αριθ. 403/22.02.2021  Προδικαστική προσφυγή της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»

(12) Την αριθ. 477/19-02-2021 Απόφαση ΑΕΠΠ  με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

(13) Την αριθ. 57/16-03-2021  Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Ψ7ΣΩ1Θ-ΘΗΨ) περί κατάπτωσης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της e-91063/30-10-2020  ποσού 6.400,00ευρώ εγγυητικής επιστολής της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

(14) Την αριθ. 79/30-03-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:62ΔΤΩ1Θ-563) περί κατάπτωσης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της e-90761/27-10-2020 «ποσού 6.400,00ευρώ εγγυητικής επιστολής «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»

(15) Την αριθ. 746/02-04-2021 Απόφαση  του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται την προδικαστική προσφυγή του  Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ και ακυρώνει την 23/10-02-2021 Α.Ο.Ε. κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της

(16) Την αριθ. 99/23-04-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ2ΖΜΩ1Θ-3ΣΖ) με την οποία συμμορφώνεται ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθμ. 746/2021 απόφαση ΑΕΠΠ,

(17) Την αριθ. 100/23-04-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6Α8ΟΩ1Θ-Ρ9Κ)  με την οποία ανακαλείται η αριθ. 79/30-03-2021 Α.Ο.Ε. , σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην αριθ.746/02-04-2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ

(18) Το αριθ. 3997/23-04-2021 έγγραφο του Δήμου προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για παράταση ισχύος των  προσφορών τους

(19) Την αριθ. 106/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  (ΑΔΑ:ΩΦΚΥΩ1Θ-ΙΧΚ)  με την οποία εγκρίνεται το από 05-05-2021 4ο  Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα  «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με έκπτωση 32,9%

(20) Την αριθ. 117/24-05-2021 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:ΩΞ84Ω1Θ-ΖΥ5) που ανακαλεί την αριθ. 106/2021 ΑΟΕ και επανεγκρίνει το από 05-05-2021 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

(21) Το αριθ. 5035/24-05-2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, για παράταση ισχύος της εγγύησης   συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, η οποία έτεινε να εκπνεύσει,

(22) Την από 14-09-2021 απάντηση του προσωρινού αναδόχου  «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ότι δεν επιθυμεί την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής

(23) την αριθ. 279/04-10-2021 Α.Ο.Ε. έγκρισης του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον προσφέροντα   «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με έκπτωση 16,00 %

(24) την υπ΄αρ. 13093/06-10-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του για το υπόψη έργο

(25) την αριθμ. 13102/06-10-2021 διατύπωση αρνητικής γνώμης για το σχέδιο σύμβασης του υποέργου της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »,ειδικότερα  εφόσον  δεν προσκομίστηκε παράταση εγγύησης συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου: « Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. ΑΛΦΑΤΕΡ Ε.Ε.»,

(26) την από 13-10-2021 απάντηση-δήλωση αποδοχής παράτασης ισχύος της προσφοράς και εγγυητικής   του ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,

(27) την αριθ.20896/2021-e/12-10-2021 Παράταση Εγγυητικής Επιστολής του Ταμείου  Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)

Στο Κιάτο σήμερα, την 21 Οκτωβρίου   2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 :00, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) προσήλθαν η κ. Μαστέλλου Γεωργία Αγρ/μος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6, ο κ. Ιωάννου Αργύρης ΤΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, η κ.Σπανού Παναγιώτα ΤΕ4 Πολιτικών  Μηχανικών. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης, στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», για  το  έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο προσωρινός ανάδοχος  «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ », υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τ.Υ. του Δήμου εγκαίρως (εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας   από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 254162/09-09-2020(ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 324361/06-09-2021
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 72237580/08-10-2021 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

72081286/21-09-2021 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ )

69588670/23-10-2020(ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ )

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2512615/23-09-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

588/31-07-2020 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

206064/31-07-2020 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

284227/10-09-2020(ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

2146242/13-08-2021 (ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

35285/28-05-2020 ( ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

2512841/23-09-2021( ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

317733/25-09-2020 (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

2543589/27-09-2021 (ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2708174/12-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

2677789/08-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2691629/11-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2653271/06-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2581445/30-09-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2595517/01-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2241977/30-08-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2194788/24-08-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
795468/30-03-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
516466/03-03-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
516502/03-03-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
516170/03-0-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
152809/03-02-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1209931/12-05-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2691582/11-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1055923/17-11-2020 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2126750/10-08-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1970520/23-07-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1530642/10-06-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1516435/09-06-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1150634/0605/2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1150582/06-05-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2619107/04-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2442464/17-09-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2442520/17-09-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2075499/03-08-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2270828/01-09-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2691496/11-10-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2541659/27-09-2021  (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2005390/27-07-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
354199/19-02-2021 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1247343/22-12-2020 (ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15.10.2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15.10.2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δικαιολογητικά μη συνδρομής αποκλεισμού αρθρου Α 1 του αρθρου 22 Α 1 ΝΑΙ Υ.Δ. 15-10-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 239294/02-10-2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 239294/02-10-2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 239294/02-10-2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 239294/02-10-2020 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη αθέτησης υποχρεώσεων, δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, ε. εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ, δεν εχει συνάψει συμφωνία με αλλους οικονομικούς φορείς, δεν υφίστανται κατάσραση σύγκρουσης συμφερόντων, δεν υφίσταται κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού κλπ[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15-10-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ένορκη-Βεβαίωση – Δήλωση του Παναγιώτη Μοσχοβίτη

[παρ. δ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 469/02-09-2020

581/30-07-2021

Συμβολαιογράφου Αθηνών
Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας –ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΝΑΙ 73739/02-09-2021 Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης ,διαδικασία συνδιαλλαγής, , εξυγίανσης

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1224196.1784842/13-10-2020

1610970.2340036/22-09-2021

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (24.09.2021) Α.Α.Δ.Ε.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Η από 25-01-2012 Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου  επιτηδευματία

(ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Η από 23-11-2016 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία(ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Η από 14-09-2018 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία(ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
 

Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ Η από 04-02-2019 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία(ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15-10-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 13678/25-06-2020 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
23472/27-09-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΒΠ1793/1309/23-06-2020 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Α.Τ.Ε.
ΒΠ1793/1100/22-06-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Α.Τ.Ε.
 
839/11-12-2019((ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

902/11-12-2020((ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
11293/129949/26-5-2020

( ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Τ.Ε.Ε.
23349/129949/27-9-2021

( ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Τ.Ε.Ε.
11293/108424/26-5-2020(ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

23349/108424/27-9-2021(ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Τ.Ε.Ε.
Βεβαίωση εξόφλησης συνδρομών προς το ΤΕΕ ΝΑΙ 176307/16115/23-09-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

153934/16115/22-06-2020 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

152615/129949/26-5-2020  (ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

176305/129949/23-9-2021

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

 

152626/108424/26-5-2020(ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

176398/108424/27-9-2021(ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Τ.Ε.Ε.
Βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων προς τον ΣΑΤΕ ΝΑΙ Β1793/1118/22-6-2021  &

Β1793/1308/23-6-2020   για τους

ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

 

 

ΣΑΤΕ

Βεβαίωση μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού , άρθρου 74του Ν. 4412/2016  ) [περ. δ παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15-10-2021 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/1697/12.02.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 28/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/1697/12.02.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 28/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ. Δ.  15.10.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/1697/12.02.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 28/03/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

την κατακύρωση του διαγωνισμού στον «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», για το έργο :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  του Δήμου Σικυωνίων με έκπτωση   16  % , ήτοι στο ποσό των 270.967,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.), τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Ιωάννου Αργύρης

ΤΕ4 Πολιτικών  Μηχανικών

2.  Σπανού Παναγιώτα

ΤΕ4 Πολιτικών  Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την 4207/30.12.2019 (ΑΔΑ:68Δ67Λ1-2Θ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί Ένταξης της Πράξης [Έργου] «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κρυονερίου, Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)» με τα στοιχεία του Παραρτήματος II αυτής.
 • Την 47/2020 (ΨΤΖ1Ω1Θ-ΜΞΓ) απόφαση ΔΣ αποδοχής απόφασης ένταξης
 • Την 58/2020 (ΩΜ8ΨΩ1Θ-ΔΣΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ, τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ».
 • Την 81/2020 (69ΒΘΩ1Θ-39Β) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ, έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • Την 79433,66576/27.05.2020 (ΩΦΨΥΟΡ1Φ-Ω0Γ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 9/2018 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8) π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 999,99€.
 • Τον Κ.Α. 02.64.7341.018 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με   τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, ποσού 999,99€  από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.-
 • το 20REQ007279718 2020-09-09 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 338/8759/09.09.2020 (ΨΑΟ4Ω1Θ-25Ψ)(20REQ007284118 2020-09-10) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 10/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 279/2020 (62ΚΖΩ1Θ-ΖΓΚ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 10410/13.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007467615 2020-10-13,
 • την 10412/13.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007469001 2020-10-13,
 • την 10415/13.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΣΜ1Ω1Θ-ΨΒΞ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 1ο/06.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 353/2020 (63Ν8Ω1Θ-ΤΤ5) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » με μέση έκπτωση 43,71 %.
 • το από 2ο/22.12.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • την 419/2020 (ΨΜΓΛΩ1Θ-390) απόφαση ΟΕ με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της ανωτέρω και κηρύχθηκε ως ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση  32,90%.
 • το από 3ο/28.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • την 23/2021 (ΨΤ1ΤΩ1Θ-ΑΚ8) απόφαση ΟΕ με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της ανωτέρω και κηρύχθηκε ως ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση έκπτωση 30,16%,
 • την 79/2021 (62ΔΤΩ1Θ-563) απόφαση ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε η κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»,
 • την από 22.02.2021 (403/23.02.2021) προδικαστική προσφυγή της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»,
 • την 746/2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ, η οποία κάνει δεκτή την ως άνω προσφυγή,
 • την 99/2021 (Ψ2ΖΜΩ1Θ-3ΣΖ) απόφαση ΟΕ με την οποία ακυρώθηκε η 23/2021 όμοια απόφαση,
 • την 100/2021 (6Α8ΟΩ1Θ-Ρ9Κ) απόφαση ΟΕ με την οποία ανακαλεί την 79/2021 (62ΔΤΩ1Θ-563) όμοια απόφαση, μετά την ακύρωση της 23/2021 όμοιας απόφασης, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην 746/2021 απόφαση του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ,
 • το από 4ο/05.05.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 106/10.05.2021 (ΩΦΚΥΩ1Θ-ΙΧΚ) απόφαση ΟΕ που χρήζει ανάκλησης και λήψης νέας μετά το από 14/05/2021 αποδεικτικό ανάρτησης (ΕΣΗΔΗΣ) του 4ου πρακτικού.
 • Την 117/2021 (ΩΞ84Ω1Θ-ΖΥ5) απόφαση ΟΕ η οποία εγκρίνει το ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση 32,90% .
 • Την 119031/19.07.2021 (Ψ8ΤΔΟΡ1Φ-ΠΣΟ) απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης που νομιμοποιεί την 117/2021 απόφαση ΟΕ.
 • Την από 14/09/2021 δήλωση της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με την οποία δηλώνει ότι ΔΕΝ επιθυμεί να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής της .
 • Το ως άνω 5ο /28/09/2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • Την 279/2021 (ΨΩΕΡΩ1Θ-02Η) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό, ανακαλεί την 117/2021 απόφασή της, απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με δτ «ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ» και κηρύσσει σύμφωνα και με τον νέο πίνακα μειοδοσίας ως  -ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο- του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με έκπτωση 16,00 % .
 • το 6ο /21.10.2021 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 6ο/21.10.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV:45212200-8)  με αρ. μελέτης 9/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (322.580,64 + 77.419,35 ΦΠΑ 24%) 399.999,99€.

 

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στον  μειοδότη οικονομικό φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» [ΑΦΜ:105352138] με μέση έκπτωση 16,00%  επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 270.967,76€ + ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 312/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email