311/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

28η/20.9.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

311/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14559/16.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Τσολάκος Γ.  
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δ.    

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 14.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
  • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
  • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 14.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.61.7326.003

-Κατάργηση έργου-

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   €    786.797,78

–      (Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010=600.000,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =                     106.500,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =                      19.000,00€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  =                       42.360,78€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  =                       18.937,00€

 

786.797,78€

Κατάργηση

Συνεχιζόμενου έργου

λόγω Διάλυσης Σύμβασης

02.25.7412.005

-Μείωση ποσού-

Εκπόνηση μελετών Άρδευσης                                                       73.066,92€

Μείωση του ποσού των 145.723,93€ κατά 72.657,01€

 

02.61.7326.004

-Νέο έργο-

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου

–      (Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010=  600.000,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =                       106.500,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =                         19.000,00€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 =                        211.494,17€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 =                          18.937,00€

–      ΣΑΤΑ  2011=                                                                      769,49€

–      ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                                               2.154,81€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=                           10.131,38€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=                           59.642,50€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=                           69.319,17€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=                         228.849,26€

–      Επιχ/γηση ΥΠΕΣ Συμπλ/τική Ι΄ Κατανομής ΚΑΠ2021=    72.657,01€

 

1.399.454,79€

 

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Από Κ.Α. 02.64.7326.005 με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού»  ποσού  540.000,00€  προερχόμενο από α)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€, β) ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ γ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ την καταργούμε   Στον Κ.Α. 02.61.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»  ποσό  1.399.454,79€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη  από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 211.494,17€  , από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€  ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€ , από  ΣΑΤΑ  2011  με το ποσό των 769,49€ ,   από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 10.131,38€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 59.642,50€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 228.849,26€  και  από Επιχορήγηση του  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021 με το ποσό των 72.657,01€

 

2 Από  Κ.Α. 02.61.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»  ποσού  786.797,78€  προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 42.360,78€ , από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€ ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€      την καταργούμε  
3 Από Κ.Α. 02.25.7412.005 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών Άρδευσης» ποσού  145.723,93€ προερχόμενη από Επιχορήγηση του  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών  μειώνουμε κατά 72.657,01€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.066,92€

 

 
  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (786.787,78 + 540.000,00 + 72.657,01)  1.399.454,79€       Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:  

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.9.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email