311/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 311/2021   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση                                     του  4ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος

για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.                 -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 3ο/20.10.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τροφίμων ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τις ανάγκες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και των Νομικών του Προσώπων»

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2021 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού ως προς τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.341,35€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 46.715,73 (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 13%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την αριθμ. 304/21REQ008860828 2021-07-05 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την με αριθμό 198/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 • Την αριθμ. πρωτ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009058325 2021-08-10.
 • Την αριθ. 9492/11-08-2021 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω2ΤΝΩ1Θ-ΔΞ0) και σε 1 τοπική εφημερίδα.
 • Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό.
 • Το από 07-09-2021 πρακτικό του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 250/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝΓΩ1ΘΟΚ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος ως προς τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης η εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
 • Την αριθ. 12489/2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία στάλθηκε μέσω email στις 11-10-2021.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος παρελήφθη εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 14082/20-10-2021.

 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της ανωτέρω εταιρείας και προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων δικαιολογητικών:

 

Η εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» προσκόμισε:

 1. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ – Υ.Δ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
 5. ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.Μ.Η. ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
 7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ‘’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ’’
 8. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.2.3.4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 9. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.8 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 11.  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 12. ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 13. ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 14. ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
 16. ΤΡΕΙΣ (3) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 18. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 (νεότερο του OHSAS 18001)
 19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.Μ.Η. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 20. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΦΕΚ – Υ.Δ. ΙΣΧΥΟΣ

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 9484/10-08-2021 διακήρυξης και

ότι η προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την κατακύρωση της προμήθειας ως προς τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων», την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο, στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, με Α.Φ.Μ. 093252125, ΔΟΥ Κορίνθου, τηλ: 2741083535-24581-25204, φαξ: 2741072455, email: info@mandrekas.gr έναντι συνολικού ποσού 192,80€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 11.517,86€ (με Φ.Π.Α. 13%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Προσφορά «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» 4ος  ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μον (€) Αξία χωρίς Φ.Π.Α. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 Παστεριωμένο γάλα φρέσκο σε συσκευασία του 1 lt Τεμ. 7.932 1,00 7.932,00 1.031,16 8.963,16
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt Τεμ. 1.884 1,20 2.260,80 293,90 2.554,70
  ΣΥΝΟΛΟ: 10.192,80 1.325,06 11.517,86

 

 1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 01/2021 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ 3/ Στούκας Νικόλαος

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 01/2021 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την 304/21REQ008860828 2021-07-05 ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την 43/ΩΓ2ΙΟΚΣ9-ΨΨ7 05-07-2021 ΑΑΥ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 24/2021 (ΑΔΑ:Ω877ΟΚΣ9-ΗΣΣ, ΑΔΑΜ:21REQ008884298 2021-07-08) ΑΔΣ του ΝΠΙΔ “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”.
 • Την 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΩ7ΟΚΣ8-Θ0Γ 2021-07-09) ΑΔΣ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 33/2021(REQ008894520 2021-07-09) ΑΑΥ του ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”.
 • Την 198/2021 (9ΓΡΤΩ1Θ-4ΒΚ) απόφαση ΟΕ «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων».
 • Την 9484/10-08-2021 Διακήρυξη (21PROC009058325 2021-08-10).
 • Την 9492/11-08-2021 Περίληψη Διακήρυξης (Ω2ΤΝΩ1Θ-ΔΞ0) και σε 1 τοπική εφημερίδα.
 • Την 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13-07-2021 Β’) με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
 • Την κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Την κατατεθείσα προσφορά «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 07-09-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 11054/07-09-2021, ο δε φάκελος ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 • Το 1ο/07.09.2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • Την 250/2021 (6ΝΝΓΩ1Θ-ΟΚ3) απόφαση ΟΕ,
 • Το 3ο/20.10.2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 3ο/20.10.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού παραλαβής, αποσφράγισης, καταγραφής & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου) για τον 4ο τμηματικό π/υ του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  συνολικού π/υ 41.341,35€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 46.715,73€.

 

Β. Κατακυρώνει τον 4ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Κόρινθο, στο 80οχλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, ΤΚ 20100, με ΑΦΜ 093252125, ΔΟΥ Κορίνθου,                           τηλ: 2741083535-24581-25204, φαξ: 2741072455, e-mail: info@mandrekas.gr έναντι συνολικού ποσού 10.192,80€  πλέον ΦΠΑ ήτοι 11.517,86€ (με ΦΠΑ 13%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μον (€) Αξία

χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ

1 Παστεριωμένο γάλα φρέσκο σε συσκευασία του 1 lt Τεμ. 7.932 1,00 7.932,00 1.031,16 8.963,16
2 Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt Τεμ. 1.884 1,20 2.260,80 293,90 2.554,70
  ΣΥΝΟΛΟ: 10.192,80 1.325,06 11.517,86

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ.: 11031/07-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 01/2021 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 9484/10-08-2021 Διακήρυξης.

 

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email