311/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 311/2020   Θέμα 13ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας                            (Β’ Φάση) αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία «Μικρού Πράσινου Σημείου».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 16/10/2020 πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας  για την αγορά ακινήτου

για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Οκτωβρίου   ημέρα Παρασκευή του έτους 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση  η Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020 ( άρθρα 1 και 9 του Π.Δ. 270/1981)  προκειμένου να  διεξαχθεί φανερή μειοδοτική & προφορική δημοπρασία αγοράς ακινήτου για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στον Δήμο, αποτελούμενη από τους:

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος παρών
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος παρών
3. Ρουμπέκας Γεώργιος Μέλος παρών

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τους όρους της αριθμ. 4308/02-06-2020 Διακήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημάρχου.
 2. Το αριθμ. 5499/02-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης & καταλληλότητας, όπου κρίνει κατάλληλο το ακίνητο του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. εκτιμώντας το τίμημα αγοράς του (μέγιστη τιμή) στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 € ).
 3. Την αριθμ. 10498/14-10-2020 Πρόσκληση του Δημάρχου με την οποία καλεί τον κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για να λάβει μέρος στην Δημοπρασία αγοράς του ακινήτου.
 4. Την αριθμ. 10603/16-10-2020 Οικονομική Προσφορά του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη για την αγορά ακινήτου στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. ήτοι:
Α/Α Ονοματεπώνυμο μειοδότη

Δ/νση Κατοικίας

Ποσό προσφοράς
1 Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη Σωκράτους 36, Τ.Κ. 17671, Αθήνα 14.900,00 €

Αφού έληξε η ώρα που προβλέπεται από την σχετική πρόσκληση δηλαδή η 10:00 π.μ μη υπάρχοντος άλλου μειοδότη, κλείνεται η παρούσα μειοδοτική δημοπρασία αγοράς ακινήτου και κατακυρώνεται στο όνομα του  κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη ο οποίος προσφέρει προς αγορά από τον Δήμο Σικυωνίων το ακίνητο του, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας  Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. και ο Δήμος θα προβεί στην αγορά του εν λόγω ακινήτου  έναντι ποσού αγοράς δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900,00 €), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Σικυωνίων.

Γι αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος                                                                                                                               Τα Μέλη

 • Σωτηρόπουλος Ιωάννης ……………….

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                                                                 2)   Ρουμπέκας Γεώργιος ………………………

 

Ο  μειοδότης

 

 1. Γκίκας Λεωνίδας του Ιωάννη …………………………

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 (Α’77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
 • την 14/2020 (ΩΡ7ΩΩ1Θ-ΤΗ1) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
 • Την 32/1766/25-2-2020 (ΨΡΠΠΩ1Θ-ΘΚΕ) απόφαση Δημάρχου,
 • την 104/2020 (6ΓΒΝΩ1Θ-ΥΡ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας,
 • Την 207/2018 (ΩΨΝΩΩ1Θ-ΘΑ3) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 25/2020 (60ΚΧΩ1Θ-8Ξ2) νεότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,
 • Την 104690/1954/14-5-2019 (Ω8ΒΦ7Λ1-5ΧΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 30256/513/28-02-2019 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας που αφορά την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Έργου «Πράσινο Σημείο, Δήμου Σικυωνίων ως προς την περιγραφή της λειτουργίας του», καθώς και την αναλυτικά αναφερόμενη σε αυτή νομοθεσία.
 • Την 4308/02-06-2020 Διακήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημάρχου.
 • Το 5499/02-07-2020 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης & καταλληλότητας, όπου κρίνει κατάλληλο το ακίνητο του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ. εκτιμώντας το τίμημα αγοράς του (μέγιστη τιμή) στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 € ).
 • Την 10498/14-10-2020 Πρόσκληση του Δημάρχου με την οποία καλεί τον κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη  να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για να λάβει μέρος στην Δημοπρασία αγοράς του ακινήτου.
 • Την 10603/16-10-2020 Οικονομική Προσφορά του κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη για την αγορά ακινήτου στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, εμβαδού 2.386 τ.μ
 • το από 16/10/2020 ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • την 246/4115/26.05.2020 (ΨΦΒΒΩ1Θ-551) ΑΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 16/10/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας (Β’ Φάση) αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία «Μικρού Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως.

 

Β. Την αγορά ακινήτου από τον κ. Γκίκα Λεωνίδα του Ιωάννη,  εμβαδού 2.386 τ.μ, που βρίσκεται στη θέση «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» Κοινότητας  Αρχαίας Σικυώνας Δ.Ε. Σικυωνίων, έναντι του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900,00€) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον ως άνω σκοπό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email