311/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/11.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 311/2017

Περίληψη :

Αποδοχή της από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ, Απόφασης του Υπ. Υποδομών & μεταφορών, με θέμα: «Δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ 57200002 της ΣΑΕ 572 για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε Σικυωνίων»,   του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή , 11 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε υπό την Προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13252/10.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 . Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης    
         
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2 . Κελλάρης Βασίλειος 3. Νανόπουλος Βασίλειος 4. Θελερίτης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Αποδοχή της από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ, Απόφασης του Υπ. Υποδομών & μεταφορών, με θέμα: «Δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ 57200002 της ΣΑΕ 572 για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε Σικυωνίων», του Δήμου Σικυωνίωνυπενθυμίζοντας το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

    

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και πρότεινε την αποδοχή της εν λόγω απόφασης με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε Σικυωνίων» .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ.πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & μεταφορών
  • την πρόταση του Προέδρου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

               πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1.Θεωρείτην συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

                                                   

2. Αποδέχεται την από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1135/Φ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ 57200002 της ΣΑΕ 572 για την χρηματοδότηση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε Σικυωνίων», του Δήμου Σικυωνίων .

3. Εξουσιοδοτεί,το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε

σχετικού εγγράφου.

4. Κοινοποιεί, την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Οικ. Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, για την απαιτούμενη Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 311/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email