310/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

27η/16 .9. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

310/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου

για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14497/16.09.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες: 1. -Σταματόπουλος Σ. -Ζάρκος Δημ.      

Ο προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση του προεδρεύων για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Ακολούθως ο προεδρεύων, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει ειδικό πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση παράστασης του  ορισθέντα  δικηγόρου, δυνάμει της 309/2022 όμοιας απόφασης , κ. Ιωαννίδη Ιωάννη του Φοίβου,  προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων τη Δευτέρα 19/9/2022  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της από 16/10/2019 και με αρ. κατάθεσης ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως                                ΑΡ 343/18.10.2019 αίτησης αναίρεση ΚΑΤΑ των κ.κ. Παύλου Κυριλίδη και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την πρόταση του προεδρεύον,
  • την Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης,
  • την 209/2019 (ΩΗΩΡΩ1Θ-ΧΕ0) απόφαση ΟΕ
  • την με αρ. κατάθεσης 661/2021 αίτηση αναίρεσης,
  • την 309/2022 (6Θ58Ω1Θ-ΚΛΤ) απόφαση ΟΕ,
  • την 390/14489/15.9.2022 (ΡΞΛΝΩ1Θ-6Χ3) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  μειοψηφούντος του κ. Μαστοράκη Δημητρίου

Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

 

Β. μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δημητρίου & Ζαχαρόπουλου Νικολάου

Ορίζει τη συμβολαιογράφο Γιαμπουράνη Χριστίνα προκειμένου να συντάξει ειδικό πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση παράστασης του ορισθέντα δικηγόρου, ενώπιον του ΣτΕ, δυνάμει της 309/2022 όμοιας απόφασης.

Η αμοιβή  συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 61,28€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του πληρεξούσιου.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο     16.9.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email