310/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης

310/2021

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης

«Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 13920/18.10.21 Υπηρεσιακό σημείωμα που ακολουθεί,

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις :

 1. του π.δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»,
 3. του Π.Δ.116/2004 (Α’ 81) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000»
 4. την Οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις,
 5. του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όσον αφορά τις διαδικασίες εκποίησης κινητών πραγμάτων των Δήμων (άρ. 199)
 6. του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
 7. της Υ.Α οικ. 105136/2004 (Β’ 907) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ» του ν. 4257/2014 (Α’ 93) και ειδικότερα του άρ. 64 αυτού, σύμφωνα με το οποίο «Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών τους ορίων περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
 8. την υπ΄ αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης κατόπιν Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α΄81),
 9. το αριθ. 13739/14-10-2021 έγγραφο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η από 14/04/2021 απόφαση της ανωτέρω επιτροπής περί καθορισμού τιμήματος για εκποίηση κινητών πραγμάτων,

προτείνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, με εταιρεία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή , βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77), με τους παρακάτω όρους:

 

Άρθρο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004 (Α’ 81) κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2, παρ. 2) χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (αρ. 9, παρ. 1) είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 2 του ν.2939/2001 – Α’179), περιέρχεται δε στην κατοχή του οικείου Δήμου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 9 του Π.Δ. 116/2004.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση. Η δημοπρασία αφορά στην επιλογή εταιρίας η οποία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς), τα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Σικυωνίων και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία ανακύκλωσης. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων.

Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) στις 18/11/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00’πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή.

Εάν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ. 14 της παρούσας. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα τότε δύναται να ανατεθεί με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία ορίζεται ως εξής:

για φορτηγά και γενικότερα βαρέα οχήματα: 160,00 € ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α.

για αυτοκίνητα: 100,00 € ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α. και

για δίκυκλα κάθε είδους: 30,00 € ανά τεμάχιο πλέον Φ.Π.Α.

 

Προσφορές υποβάλλονται και για τις τρεις κατηγορίες και δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιμέρους προσφορές.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνημένο ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο Ο.Τ.Κ.Ζ., εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη ή σε απουσία του, με Δελτίο Αποστολής που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή της αποζημίωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του ίδιου.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η περίοδος της συμβάσεως θα αρχίσει με την υπογραφή της και θα λήξει μετά τρία (3) έτη ακριβώς, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) έτη, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) σωστή τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως,

β) ο πλειοδότης να είναι Δημοτικά Ενήμερος, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 και

γ) έγγραφη εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος του πλειοδότη τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της διετίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκτιμήσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και να λάβει τη σχετική απόφαση παράτασης της μίσθωσης.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής) θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλελειμμένα οχήματα» στο τέλος κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου και στις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες αυτού.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής) θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ.116/2004 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως εγκαταλελειμμένα οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως όχημα τέλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

Η ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα (όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 116/2004) προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης- παραλαβής οχημάτων). Η ενημέρωση της εταιρίας για τα προς απομάκρυνση οχήματα, θα γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, στον οποίο θα συμφωνήσουν ο Δήμος με τον ανάδοχο (fax, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία).

Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ, ή δίκυκλο), μάρκα του οχήματος, μοντέλο, χρώμα, αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας (εφόσον φέρει), οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του Ο.Τ.Κ.Ζ., γ) περιγραφή κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.

Τα παραστατικά αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρίας.

Η εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως Ο.Τ.Κ.Ζ. ο Δήμος, ανεξαρτήτου αριθμού.

Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του Ο.Τ.Κ.Ζ. για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προξενηθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή- μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κ.τ.λ.).

Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη του Ο.Τ.Κ.Ζ. (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη των συμβαλλόμενων εταιρία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής – μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συμβαλλομένων.

Η εταιρία υποχρεούται να διαχειριστεί το Ο.Τ.Κ.Ζ. από τη στιγμή της συλλογής ή και παραλαβής του από το Δήμο και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, της Ε.Δ.Ο.Ε. ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται για τουλάχιστον μια (1) φορά το μ ή ν α κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της εταιρίας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές κ.τ.λ. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεννόηση.

 

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.

Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ειδικά για τις Α.Ε. που θα καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε., από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου κατά  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα, εκπροσώπου της εταιρίας/φυσικού προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι:

Δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

Δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης

Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρίας του και Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (€ 160,00 + € 100,00 + € 30,00 = € 290,00) επί 50 (υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση θα συλλέγονται πενήντα -50- οχήματα) ήτοι € 1.450,00. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του συνολικού επιτευχθέντος τιμήματος που προέκυψε από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.

Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα).

Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, ή των διαχειριστών σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ή του προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Α.Ε.

Αντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων – γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρία για την περισυλλογή των οχημάτων, (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα προσκομίσουν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος.

 

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής (βλ. και άρ. 14 της παρούσας).

Για την τελική αποδοχή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α) Η προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα.

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρίας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή του διαγωνισμού.

γ) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας εταιρείας στη δημοπρασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία εκποιούμενου οχήματος, προκειμένου η προσφορά να κριθεί συμφέρουσα για το Δήμο (ειδικά αιτιολογημένη απόφαση)

 

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση των Πρακτικών της Δημοπρασίας, πραγματοποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

 

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της   σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

– αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

-δεν τηρήσει τους παρόντες όρους

-δεν εκτελέσει τη σύμβαση νόμιμα και προσήκοντα.

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις, κατατίθενται στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή.

 

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

Εάν ουδείς εμφανισθεί

Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 15

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Άρθρο 16

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της προκήρυξης:

α) θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Kατάστημα

β) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.kiato.gov.gr

γ) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

 

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και στα τηλέφωνα: 2742360138-139.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 281/2020 (6ΩΛΣΩ1Θ-Γ4Σ ) απόφαση ΔΣ,
 • το αρ. πρωτ. 13920/18.10.21 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει & Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας την                      Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 (10.00’πμ),  για τη σύναψη σύμβασης «Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων»  σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13920/18.10.21 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και που αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email