310/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17ης/25.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 310/2016

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. Καισαρίου”, της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 11038/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Κελλάρη Ιωάννα Αποχώρησε   στο τέλος του 5ου θέμ.
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Φιακάς Παναγιώτης Αποχώρησε   στο τέλος του 10ου θέμ.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή         15 Καρακούσης Ευάγγελος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
4. Θελερίτης Γεώργιος   16 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ.
5 Αλεξόπουλος Βασίλειος             17 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε   στο τέλος του 9ου θέμ.
6 Κουτρέτσης Σπυρίδων                     Αποχώρησε   στο τέλος του 16ου θέμ. 18 Γεώργας Χρήστος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Λαλιώτης Γεώργιος    
8 Μυττάς Ιωάννης       20 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε   στο τέλος του 1ου θέματος
9 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
10 Ζάρκος Δημήτριος         22 Μπακόλιας Παναγιώτης  
11 Πανάγου Αθανάσιος   Αποχώρησε   στο τέλος του 17ου θέμ. 23 Νανόπουλος Βασίλειος   Αποχώρησε   στο τέλος του 12ου θέμ.
12 Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Χρυσικός Παύλος     2 Σκαρμούτσος Νικόλαος   3 Μπούρης Ευάγγελος   4 Κελλάρης Βασίλειος
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση «ΤΡΥΠΑ» Τ.Κ. Καισαρίου”, της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 06/07/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ                                                                                                                                                            Κιάτο 6/7/2016                                                                                                                

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ                                                                                                                                               ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

πληροφορίες: Μαστοράκος Λεωνίδας

ΘΕΜΑ:         Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 9/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 22565/23-12-2015

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23-06-2016

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α.25-7312.002, Κ.Α.Π.-Ε.Δ.2015

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 40.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 26.666,64 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Ανοικτός διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (306/2015 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέποντες έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 7354/25-5-2016 αίτηση παράτασης του ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ, Αναδόχου του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΔΕΛΑ” Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ»

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008

4) Το γεγονός ότι στο χώρο των εργασιών υπήρχαν παλαιά δέντρα ,όπου η κοπή τους πραγματοποιήθηκε μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας και την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής όπου εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών έως την τελική απομάκρυνση της.

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :«ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» σύμφωνα με την 10/2015 μελέτη της   Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά έξι (6)μήνες ήτοι, μέχρι 23-12-2016, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσεως).

                                             Ο Επιβλέπων                                                                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

                                   Μαστοράκος Λεωνίδας                                                                                                                                     Μαθιόπουλος Μ.

                          Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5                                                                                                                 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 06/07/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 09/2015 μελέτη,
  • την με αρ. πρωτ. 7354/25.05.2016 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :                                                                                         «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΔΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της αρ. 10/2015 μελέτης                                         της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά έξι (6) μήνες ήτοι, μέχρι 23-12-2016,                                                                           σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου (προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσεως).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 310/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email