31/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  5  –  12  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν  EKTOΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Παραχώρηση  Τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας και Τμήματος της οδού Γ. Γεννηματά στην Κοινότητα  Σικυωνίων – Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  5ην  Δεκεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  19203/1-12-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)                     1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

6.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σ. Καρατζάς  Πρόεδρος Κοινότητας Στυμφαλίας

Ουδείς                                                    2.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

                                                                               Σικυώνος-Κιάτου.

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς  Ιωάννης,  εξέθεσε πριν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πως πρέπει να συζητηθεί  ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού είναι κατεπείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, για την «Παραχώρηση  Τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας και Τμήματος της οδού Γ. Γεννηματά στην Κοινότητα  Σικυωνίων – Κιάτου ».

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής   Κ α τ  ά      Π λ ε ι ο ψ η φ  ί α  αποφάσισε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, μειοψηφούντος του μέλους της Επιτροπής κ. Κατσιμπούλα Αντωνίου, ο οποίος αντιτίθενται με το εκτός ημερήσιας διάταξης και με γραπτή δήλωσή του, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της  εκτός ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Παραχώρηση  Τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας και Τμήματος της οδού Γ. Γεννηματά στην Κοινότητα  Σικυωνίων – Κιάτου » ανέφερε τα εξής:

 

Ο  Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου με το υπ’ αριθ. 3070/30-11-2022  σχετικό έγγραφό του,  μας δηλώνει ότι στο πλαίσιο των  χριστουγεννιάτικών εορτών 2022, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για την θέληση και πρόθεσή μας, να δημιουργήσουμε, υποστηρίξουμε και υλοποιήσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο επεμβάσεων έτσι   ώστε να τονωθεί η επισκεψιμότητα στην πόλη μας από όμορες περιοχές αλλά και από το ορεινότερο χωριό του Δήμου μας. Ταυτόχρονα ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε  το εμπορικό κέντρο της πόλης μας γιορτινό, με φως πλημμυρισμένο με το πνεύμα των ημερών και να δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε οι επισκέπτες  μας , όχι μόνο να πραγματώσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες αλλά και να ψυχαγωγηθούν.

Μεταξύ  αυτών  στην  οδό  Γ. Γεννηματά  αριθ. 2   θα  αναπτυχθεί ένα  Παγοδρόμιο  200 τ.μ. με περίφραξη ξύλινα κάγκελα και κουπαστή  και τρία Σπιτάκια στολισμένα  που θα φιλοξενήσουν επιχειρήσεις με αντικείμενο ζαχαρωτά, γλυκίσματα και ότι συναφή προτάσσουν οι εορταστικές ημέρες, για το χρονικό διάστημα  από την 14ην Δεκεμβρίου 2022 έως και την 7ην Ιανουαρίου 2023, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, όπου  θα συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής  στην πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Σικυωνίων-Κιάτου  με την υπ’ αριθ.  44 / 2022 απόφασή του,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης , ενέκρινε  την παραχώρηση της  εν λόγω οδού και της Πλατείας,  για την εγκατάσταση  από το Δήμο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Παγοδρόμιο) στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Το    υπ’ αριθ.  3070/30-11-2022 σχετικό έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

 4.-    Την   υπ’ αριθ .  44/2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Σικυώνος – Κιάτου.

5.-    Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

                               (Μειοψηφούντος  του κ. Κατσιμπούλα Αντωνίου.)

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης  με βάση των  σχετικών  διατάξεων  της παρ.  3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

 

 

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση Τμήματος   της  οδού Γ. Γεννηματά   της Κοινότητας  Σικυωνίων-Κιάτου,  για την εγκατάσταση  Παγοδρομίου  200 τ.μ. με περίφραξη ξύλινα κάγκελα και κουπαστή  και τρία Σπιτάκια στολισμένα και Τμήματος της πλατείας Ελευθερίας, για το χρονικό διάστημα από την 14ην Δεκεμβρίου 2022 έως και την 7ην Ιανουαρίου 2023 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    31 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   5-12-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email