31/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5ης/22.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 31/2021   θέμα 5ο

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού  έτους 2021, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1589/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σώκος Δημήτριος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 11/02/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 11/02/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ.Μάρκου Λέγγα.

 

  1. Τροποποιεί το τεχ. πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως κάτωθι:

 

τεχνικό  πρόγραμμα Κ.Α. 64.7341.016

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός) -συνεχιζόμενο-

με Κωδικό ΟΠΣ 5021547 -ΕΣΠΑ-

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

2.400.000,00€

μειώνεται κατά 886.418,32€

και διαμορφώνεται σε 1.513.581,68€

προερχόμενο από

ΕΣΠΑ-                                         – 1.328.573,79€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 2020              –    185.007,89€

Κ.Α. 70.7331.005

Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ

 

(Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ

2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}

 

–νέο έργο-

 

675.000,00€ 

προερχόμενο από-Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}-       313.970,00€

-ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2016- 1.364,02€

-ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.-         43.900,73€

-ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.-         47.000,00€

-ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.-         45.569,57€

-ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.-         64.802,65€

-ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.-         69.150,00€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.ΕΤΟΥΣ 2020-       89.243,03€

 

προϋπολογισμός έσοδα   έξοδα
στον Κ.Α.  06.00.1328.013  «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,  για την εκτέλεση του έργου {Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» την πίστωση του ποσού των 2.103.337,44€ μειώνουμε κατά 774.763,65€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.328.573,89€

 

  στον Κ.Α. 02.64.7341.016  «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»   την πίστωση  του ποσού των  2.400.000,00€  προερχόμενη από

-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020-                  2.103.337,44€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 – 296.662,56€

 

μειώνουμε κατά 886.418,32€  προερχόμενο από

-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 –                  774.763,65€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 -111.654,67€

 

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.513.581,68€ προερχόμενο από

-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 –                 1.328.573,79€

-ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  – 185.007,89€.

 

Με την ανωτέρω αυξομείωση εσόδων-εξόδων κατά 774.763,65€  ισοσκελίζει η χρηματοδότηση   προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Μεταφέρει το υπόλοιπο ποσό των 111.654,67€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του και μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων ………

…………Στον Κ.Α. 02.70.7331.005 των εξόδων «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}»,  ποσό 89.243,03€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 585.756,97€ προερχόμενο από α) Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019} με το ποσό των 313.970,00€ , β) ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 με το ποσό των 1.364,02€ , γ) από  ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 43.900,73€ , ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€ , δ) ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 45.569,57€ , ε)  ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 64.802,65€ και στ)  ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 675.000,00€  προερχόμενο από α) Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019} με το ποσό των 313.970,00€ , β) ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 με το ποσό των 1.364,02€ , γ) από  ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 43.900,73€ , ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€ , δ) ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 45.569,57€ , ε)  ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 64.802,65€ στ)  ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ και ζ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 με το ποσό των 89.243,03€.

 

Το υπόλοιπο ποσό των (111.654,67 – 89.243,03) 22.411,64€ το οποίο βρίσκεται στο αποθεματικό, με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών του Δήμου.

 

 

  1. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email