31/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                       ΑΔΑ:9ΒΚ6ΟΚ3Ξ-ΕΓΦ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 10/23-9-2020 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  31/2020

 

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού.

 

        Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23 Σεπτεμβρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 240/22-9-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Κουτρέτσης  Σπυρίδων
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα       Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης     Μπόκιας Βασίλειος
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

 

 

 

               

Στην συνεδρίαση   παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 4o  θέμα  πρότεινε να συζητηθεί  κατεπειγόντως το θέμα : «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε,  ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια των  προληπτικών μέτρων   απολύμανση –μικροβιοκτονία στα Σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού, με  υπολειμματικό  ψεκασμό και απολυμαντικό υγειονομικής σημασίας, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως εξής:

 

Α/Α                                                        ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΒΑΛΤΟΥ
3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ
5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΙΝΟΥ
6  

 

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

 

                      Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
 2. Εγκρίνει τη διενέργεια εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο: «Απολύμανση στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού» .
 3. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (992,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη παροχή Υπηρεσιών.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2020

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Καλφαντή Βασιλική
 6.   Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8.      Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική
 9. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  23-9-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email