31/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής

απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    15ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12874/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Μιχόπουλος  Ιωάννης Πρόεδρος Κ. Διμηνιού

4.- Κων/νος     Σαρχάνης          (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος  (Αναπληρωματικό μέλος της κας Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλικής)

6.- Βασίλειος   Γαλάνης             (Αναπληρωματικό μέλος του κου  Γκούμα  Σταματίου)

7.- Ραφτόπουλος   Παναγιώτης (Πρόεδρος Κοινότητας Πασίου)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο. Τ 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 18-05-2020   εισήγησή της σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης, σχετικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Με την  εισήγηση του προέδρου (Δημάρχου),   συμφωνούν   και τα μέλη της  Επιτροπής ως εξής :

1.- Σκαρμούτσος Νικόλαος, 2.- Σώκος Δημήτριος, 3.- Σαρχάνης Κων/νος  και 4.-  Σωτηρόπουλος Ιωάννης, έναντι του μέλους της επιτροπής Γαλάνη Βασιλείου, ο οποίος αντιτίθεται με την εισήγηση του Προέδρου και λέγει ότι βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας,  το δίνει στους δικαιούχους και ζητώ να ανοίξουν οι παράπλευροι δρόμοι που έχει το Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος   ανέφερε ότι,   η Κοινότητα  Σικυώνος- (Κιάτου)   με την υπ’ αριθ. 12/2020  απόφασή της,  συμφωνεί  υπέρ της τροποποίησης  του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα  με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 18-05-2020 εισήγηση   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος- (Κιάτου)

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά        π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 

(Μειοψηφούντος  του   κ. Β.  Γαλάνη)

 

 

 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 59 σε συμμόρφωση της 156/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και της  673/2017 Απόφασης ΣτΕ (Τμήμα Ε΄), με παράλληλη επανεπιβολή της  ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο, εφόσον ο Δήμος Σικυωνίων έχει τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του εν λόγω ακινήτου δεδομένου ότι με την εισήγηση του προέδρου συμφωνούν και τα μέλη της επιτροπής 1.- Σκαρμούτσος Νικόλαος, 2.- Σώκος Δημήτριος, 3.- Σαρχάνης Κων/νος  και 4.-  Σωτηρόπουλος Ιωάννης, έναντι του μέλους της επιτροπής Γαλάνη Βασιλείου, ο οποίος αντιτίθεται με την εισήγηση του Προέδρου όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης       και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     31 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  15-12-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email