31/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 9/05-7-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης   31/2019

 

Περίληψη «Έγκριση  πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας /καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείου Κρυονερίου».

 

           Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 05  Ιουλίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ πρωτ:203/05-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

        

                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος   Χρήστος  Γεώργας
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7.   Βυτινιώτης Αλέξιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπαδομανιού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας/καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Τις αριθμ.99390/Δ4/31-08-2012 αριθ.2/18254/0022/3-4-2008(ΦΕΚ 672/17-04-2008 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις.
 2. Την παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 «Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή καθαριστριών…».
 3. Την αριθ. πρωτ: 174/20-6-2019 (ΑΔΑ:6ΡΣΨΟΚ3Ξ-ΔΑΟ)Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις καθαρίστριας /καθαριστή της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πλήρωση  μίας (1) θέσης καθαρίστριας /καθαριστή.
 4. Το Αριθμ. πρωτ: 202/3-7-2019 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ.25/2019 (ΑΔΑ:ΩΠ9ΤΟΚ3Ξ-5Κ7) Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

                             Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα έκτακτο και κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει το αριθμ πρωτ: 202/3-7-2019 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 25/2019 (ΑΔΑ:ΩΠ9ΤΟΚ3Ξ-5Κ7) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με το οποίο προσλαμβάνεται η παρακάτω εργολάβος καθαρισμού ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ για τον καθαρισμό επτά (7) αιθουσών διδασκαλίας κλασσικού τύπου και μίας (1) αίθουσας ολοήμερου της Σχολικής Μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 3. 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθέντα την 18ην Σεπτεμβρίου 1971,  Μάτι – Ν. Κορινθίας όπως υπογράψει την σχετική σύμβαση και προβεί  σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2019 και υπογράφεται ως έπεται.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέκος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

        

      Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08 -7-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email