31/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  27-11 – 2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    31  /  2019

 

 ΘΕΜΑ:  3 ΟΝ   «Οριοθέτηση  πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο». 

       Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   27ην  Νοεμβρίου έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14268/22-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Σπυρίδων       Σταματόπουλος  (Πρόεδρος)                       1.-  Νικόλαος     Σκαρμούτσος  (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)                           2.-  Δημήτριος   Σώκος            (Μέλος)

3 .-Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα    (Μέλος)                            3.-  Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας      (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Οριοθέτηση  πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο» ανέφερε τα εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 21-09-2018  εισήγησή της, σχετικά με την οριοθέτηση  πεζοδρόμου  Παπαβασιλείου, η οποία  βρίσκεται στο όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/24-12-1992) όπως τροποποιήθηκε  με το ΦΕΚ  414/27-04-1993) και της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης  (ΦΕΚ 684/3-7-2003) μεταξύ των Ο.Τ. 141 και 145Β. Το Τμήμα της οδού Παπαβασιλείου από την οδό  Ι. Πολέμη έως την οδό Ποσειδώνος είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος, όπου φαίνεται στο απόσπασμα  της πινακίδας #09/03# του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου  που επισυνάπτουμε, όμως  δεν έχει υλοποιηθεί ως σήμερα.   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 21-09-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει   την  υλοποίηση της  ανωτέρω  οδού,   ως πεζόδρομο για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας, λόγω του μικρού πλάτους  της.

                                                                        και

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     30   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27  –   11 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής       

ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email