31η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή  27 Δεκεμβρίου 2019

 

Κιάτο 23/12/2019

αρ. πρωτ.: 15598

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων                           (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την  Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Γεωργούλια Κωνσταντίνα Ορισμός  δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Δομετίου Βασιλείου, μετά το ΑΒΩΜ19/667 Κλητήριο Θέσπισμα. (14/02/2020).
2.                    Σαρλά Ελένη Ορισμός Δικηγόρου για τη σύνταξη κλήσης περί της λήψης ένορκης βεβαίωσης
3.                    Κορωνιώτης Σωτήριος Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση κλήσης περί της λήψης ένορκης βεβαίωσης
4.                    Γιαμπουράνη Χριστίνα Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκης βεβαίωσης
5.                    Τασούλης Γαβριήλ Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά)
6.                    Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
7.                    Ανάκληση της 115/2019 απόφασης ΟΕ περί Απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του                             ν. 3852/2010 και λήψη νέας, μετά από λύση της σύμβασης.
8.                    Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020.
9.                    Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2020.
10.                Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, έτους 2020.
11.                Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, έτους 2020.
12.                Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020.
13.                Εξειδίκευση Πιστώσεων.
14.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
15.                Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email