309/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

27η/16 .9. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης  συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

309/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός -Β’ δικηγόρου- κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ

κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14497/16.09.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες: 1. -Σταματόπουλος Σ. -Ζάρκος Δημ.      

Ο προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση του προεδρεύων για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Ακολούθως ο προεδρεύων εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών ότι,

κατά την δικάσιμο της 19ης/9/2022 συζητείται μετ’ αναβολών  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η της από 16/10/2019 και με αρ. κατάθεσης ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως ΑΡ343/18.10.2019 αίτησης αναίρεση του Δήμου Σικυωνίων ΚΑΤΑ των κ.κ. Παύλου Κυριλίδη και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης , στην οποία συζήτηση,  κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός δικηγόρου συμπληρωματικά των ήδη ειλημμένων αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση αυτή.

Στη συνέχει πρότεινε το διορισμό του δικηγόρου Ιωαννίδη Ιωάννη του Φοίβου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου  ΔΣΑ 16766, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Πάνος Α. Νικολετόπουλος – Γιάννης Φ. Ιωαννίδης και Συνεργάτες»  (Αινιάνος 8 Αθήνα).

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης,
  • την 209/2019 (ΩΗΩΡΩ1Θ-ΧΕ0) απόφαση ΟΕ,
  • την με αρ. κατάθεσης ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως ΑΡ343/18.10.2019 αίτηση αναίρεσης,
  • την πρόταση του προεδρεύον,
  • την 389/14490/15.9.2022 (ΡΨ2ΕΩ1Θ-ΣΧΑ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  μειοψηφούντος του κ. Μαστοράκη Δημητρίου

Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

 

Β. μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δημητρίου & Ζαχαρόπουλου Νικολάου

Ορίζει τον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κ. Ιωαννίδη Ιωάννη του  Φοίβου (ΑΜ ΔΣΑ 16766)  εταίρο της δικηγορικής εταιρείας «Πάνος Α. Νικολετόπουλος – Γιάννης Φ. Ιωαννίδης και Συνεργάτες»  (Αινιάνος 8 Αθήνα) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων τη Δευτέρα 19/09/2022 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της από 16/10/2019 και με αρ. κατάθεσης ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως ΑΡ343/18.10.2019 αίτησης αναίρεση του Δήμου Σικυωνίων ΚΑΤΑ των κ.κ. Παύλου Κυριλίδη και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

 

Η παρούσα απόφαση τυγχάνει συμπληρωματικής των ήδη ειλημμένων αποφάσεων που αφορούν την υπόθεση αυτή.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 1.217,68€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   16.9.2022

ο προεδρεύων

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email