309/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                         

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                            ορθή επανάληψη                                                                           

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης/31.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 309/2018

Περίληψη :
Έγκριση της 250/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για μείωση και επαύξηση πιστώσεων για εκτέλεση έργων του προγράμματος LIFE – STYMFALIA και αλλαγή πηγής χρηματοδότησης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 8033/31.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος 15.Μαυραγάνη Κυριακή 16.Φιακάς Παναγιώτης  
17.Αλεξόπουλος Βασίλειος   18.Θελερίτης Γεώργιος 19.Μπούρης Ευάγγελος 20.Κουτρέτσης Σπυρίδων  
21.Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Λαλιώτης Γεώργιος   23.Πανάγου Αθανάσιος 24.Γεώργας Χρήστος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Κελλάρης Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 14.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 250/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για μείωση και επαύξηση πιστώσεων για εκτέλεση έργων του προγράμματος LIFE – STYMFALIA και αλλαγή πηγής χρηματοδότησης», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 31/07/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
 • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 • την 250/2018 (ΩΛΠΣΩ1Θ-8ΧΦ) απόφαση ΟΕ,
 • την από 31/07/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

oμόφωνα:

Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

κατά πλειοψηφία : Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος ψήφισε λευκό.

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την 250/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για μείωση και επαύξηση πιστώσεων για εκτέλεση έργων του προγράμματος LIFE – STYMFALIA και αλλαγή πηγής χρηματοδότησης» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

2. Τροποποιείτο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών –

Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων.

ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                                                            € 70.000,00

Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA(LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014 = 15.931,98€

LIFE έτους 2015 = 30.968,02€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                       € 63.100,00

LIFE έτους 2014 = 15.931,98€

LIFE έτους 2015=30.968,02€ – 6.900,00€ = 24.068,02€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                      € 63.100,00

LIFE έτους 2015 =     927,03€  

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΣΑΤΑ 2012 = 23.100,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ =     900,97€

   

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

(Θέση Πασσαλοσανίδες πηγών Δρίζας)  

{Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ σε

Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία

ΠΙΣΤΩΣΗ                                                                                                          € 43.100,00

{Πρόγραμμα LIFESTYMFALIA(LIFE12 NAT/GR/000275)}

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

LIFE έτους 2014 =  3.181,05€

LIFE έτους 2015 =     845,98€  

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΕΣΟΔΑ =    900,97€

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                                                                  € 50.000,00

LIFE έτους 2014 = 3.181,05€  

LIFE έτους 2015 = 845,98€ + 6.900,00€ =   7.745,98€

ΚΑΠ ΕΠ. ΔΑΠ. 2016 = 38.172,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ =       900,97€

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                         € 50.000,00

Από LIFE έτους 2014 = 19.113,03€

Από LIFE έτους 2015 = 30.886,97€

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

                                                               

1

Από ΚΑ 02.70.7326.006 με   τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 70.000,00€ με χρηματοδότηση προερχόμενη από:

LIFE έτους 2014 με το ποσό των   15.931,98€

LIFE έτους 2015 με το ποσό των   30.968,02€

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 23.100,00€

μεταφέρει στο αποθεματικού πίστωση ποσού 6.900,00€   προερχόμενη από LIFE έτους 2015, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 63.100,00 €

προερχόμενη από

LIFE έτους 2014 με το ποσό των   15.931,98€

LIFE έτους 2015 με το ποσό των   24.068,02€

ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των   23.100,00€.

Μεταφέρει

μέσω
αποθεματικού

πίστωση ποσού

6.900,00€

1.α

Στον ΚΑ 02.70.7326.009 με τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσό 6.900,00€   προερχόμενο από πιστώσεις LIFE έτους 2015, ενισχύοντας την υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 43.100,00€ και διαμορφώνοντάς την στο ποσό των 50.000,00€ προερχόμενη από

LIFE έτους 2014 με το ποσό των 3.181,05€,  

LIFE έτους 2015 με το ποσό των 7.745,98€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 38.172,00€

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 900,97€.

Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης

1] Στον ΚΑ 02.70.7326.006 με     τίτλο «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)} ποσού 63.100,00 € χρηματοδοτούμενη από :

 • LIFE έτους 2014                                   με το ποσό των 15.931,98€
 • LIFE έτους 2015                                   με το ποσό των 24.068,02€
 • ΣΑΤΑ 2012                                            με το ποσό των 23.100,00€.

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

 • LIFE έτους 2015                                   με το ποσό των 927,03€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των   38.172,00€
 • ΣΑΤΑ 2012                                            με το ποσό των 23.100,00€
 • ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     με το ποσό των 900,97€.

2] Στον ΚΑ 02.70.7326.009 με τίτλο μετά την διόρθωση «Έργο ρύθμισης εισροών στη λίμνη Στυμφαλία {Πρόγραμμα LIFE – STYMFALIA (LIFE12 NAT/GR/000275)}» ποσού   50.000,00 €   χρηματοδοτούμενη από:

 • LIFE έτους 2014                                     με το ποσό των 3.181,05€
 • LIFE έτους 2015                                     με το ποσό των 7.745,98€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 38.172,00€
 • ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                                     με το ποσό των 900,97€

τροποποιεί τα ποσά των χρηματοδοτήσεων ως εξής:

 • LIFE έτους 2014                                     με το ποσό των 19.113,03€
 • LIFE έτους 2015                                    με το ποσό των 30.886,97€

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 309/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email