308/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

308/2022

  20ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης εξόδων του Δημάρχου Σικυωνίων,

στα εγκαίνια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 05.09.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Με πρόσκλησή της προς τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,  η  «ΔΕΘ HELEXPO» μας ενημερώνει για την τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006  «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα»,  οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι. 

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ια του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής»,  και ειδικότερα της υποπαραγράφου   i   η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

Με την απόφαση για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης),  θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη  βεβαίωση  δέσμευσης  πίστωσης για τη  συγκεκριμένη  μετακίνηση (άρθρο 4  Ν. 4336/2015).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων

Ημερομηνία αναχώρησης:    9 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερομηνία Επιστροφής:   12 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερομηνία τελετής εγκαινίων:  10 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης:  Δύο (2) ***  -Δικαιούται 40,00 € / ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

*** Σε περίπτωση που η ημερομηνία επιστροφής δεν συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης εργασιών, δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ε΄ του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015***

Διανυκτέρευσης: Δύο  (2)  Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση,  σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι)  του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) – 96 € και 72 € αντίστοιχα – για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις πόλεις αυτές.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

 

***Επειδή η τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,  θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2022 δικαιούται ημερήσια αποζημίωση και διανυκτέρευση***

 

Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης:

Συμμετοχή του Δήμου εκπροσωπούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,  η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

 

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Μέσο μετακίνησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4336/2015 ορίζεται ότι τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι εκτός της έδρας τους τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή. Παράδειγμα: Έστω υπάλληλος μετακινείται Αθήνα – Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν εκτός του αντιτίμου των αεροπορικών εισιτηρίων και το αντίτιμο του προαστιακού ή λοιπών χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς για τη μετάβαση του από και προς το αεροδρόμιο αναχώρησης και προορισμού .

Για την καταβολή των εξόδων κίνησης ο μετακινούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα σχετικά αποδεικτικά των εισιτηρίων, λαμβάνοντας όμως μόνο το ποσό που δικαιολογείται κάθε φορά για την κατηγορία του.

 

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών […].

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, […].

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές. (άρθρο 1 παρ.11 του Ν.4336/2015)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται ως διαδοχική μόνο όταν ο μετακινούμενος υπάλληλος προβλέπεται να μεταβεί σε περισσότερες πόλεις για εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μία από αυτές, η οποία και θα αναγράφεται αναλυτικά στην απόφαση μετακίνησης και όχι απλά να περάσει από αυτές μεταβαίνοντας στον τόπο προορισμού, όπου πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του. (Υπ. Οικ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015)
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4336/2015)

Μέσο μετακίνησης:

        

Από ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ με  προαστιακό

            Από ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ  με  Αεροπλάνο στην οικονομική θέση

 

Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη  βεβαίωση  δέσμευσης  πίστωσης για τη  συγκεκριμένη  μετακίνηση

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό (Άρθρο 7  Ν. 4336/2015)

 ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ                                                           

 €       28,00
Αεροπορικό Εισιτήριο   (Άρθρο 5 παρ. 1  Κατηγορία Ι  β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΑΘΗΝΑ                                                         

€      307,06
Έξοδα Διανυκτέρευσης   (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α    Κατηγορία Ι  Ν. 4336/2015)

 Ημέρες  2 x (80,00 x 20%=96,00€)         

     192,00
Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11     Ν. 4336/2015)   40,0 x 2 Ημέρες  €        80,00
                                                                                       

Σύνολο        

 

€      607,06

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 6.000,00€ από την οποία μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 360,00€. Απαιτείται ποσό 607,06 € (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης & Διάθεσης Πίστωσης: 373/2022 .-

 

Κιάτο   6  Σεπτεμβρίου   2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τo ωα άνω υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την 373/2022 (6ΦΟΨΩ1Θ-0ΓΒ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

Α. Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 607,06 € σε βάρος του ΚΑ 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών»  των εξόδων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 5.640,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου εκπροσωπούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων στην τελετή εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,  η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00’ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 308/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email