308/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 31ης/23-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  308/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 32/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κ. Διμηνιού με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 8/2018 απόφασής του  περί, «Ονοματοδοσία δρόμων – οδών» (σύμφωνα με την αριθ. 6/2020 εγκύκλιο και την αριθ. 8257/3-2-2020 απόφαση του Υπ. Εσ.)

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την αναβολή λόγω των Τεχνικών Προβλημάτων σύνδεσης   (τηλεδιάσκεψη)  της τακτικής συνεδρίασης της  21ης Δεκεμβρίου 2020 (πρόσκληση αριθ. πρωτ.13277/17-12-2020),  εκδόθηκε με την ίδια ημερήσια διάταξη  η με αριθ. πρωτ. 13458/22-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 της αριθ. 5/2020 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων 12.Φιακάς Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

 
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Συριάνος Κων/νος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Μαστοράκης Δημήτριος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2.  Ρουμπέκας Γεώργιος 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)        
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 31. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                               (Κυλλήνης)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Παπαγεωργίου Δημήτριος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

2. Γκούμας Σταμάτιος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  6ο ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 32/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κ. Διμηνιού με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 8/2018 απόφασής του  περί, «Ονοματοδοσία δρόμων – οδών» (σύμφωνα με την αριθ. 6/2020 εγκύκλιο και την αριθ. 8257/3-2-2020 απόφαση του Υπ. Εσ.) ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 32/2020, απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  04  –  12  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    32  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Τροποποίηση της αριθ. 8/2018 Απόφασης της τοπικής κοινότητας Κάτω Διμηνιού περί «Ονοματοδοσία δρόμων -οδών».»

 

 

Στο  Κάτω Διμηνιό  και στο Κοινοτικό Κατάστημα της κοινότητας σήμερα την    04ην  Δεκεμβρίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 16:30    συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Μιχόπουλου ροέδρου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού),  ύστερα από  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -5- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης Μιχόπουλος   (Πρόεδρος)

2.- Γεωργία Γεωργίου        (Μέλος)

3 .-Γεώργιος Πανούσης      (Μέλος)

4.- Ανδρέας Μανιώτης        (Μέλος)

5.- Θωμάς Παπακρίβος      (Μέλος)

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Χάιδω Κλουτσινιώτη,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

           Ο  Πρόεδρος της κοινότητας Κάτω Διμηνιού,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 8/2018 Απόφασης της τοπικής κοινότητας Κάτω Διμηνιού περί «Ονοματοδοσία δρόμων -οδών» ανέφερε τα  εξής:

 

Στην αριθ. 8/2018 της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού είχαν εκ παραδρομής οριστεί ονόματα σε οδούς που δεν υπήρχαν και σε οδούς που είχαν όνομα είχε οριστεί νέο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της αριθ. 8/ 2018 Απόφασης και να ορισθούν ονόματα σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:

 

Α/Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Δικαιολόγηση προτεινόμενης ονομασίας)
1 Κάθετα στην οδό Αγίων Αναργύρων δύο (2) στενά δεξιά και ένα (1) αριστερά 1 Ευστάθιου Παπαδόπουλου Ανθυπολοχαγός της επανάστασης του 1821
2 Στενό Κωστούρου πάροδος (συνέχεια της οδού Ορφέα και δεξιά προς Αγίων Αναργύρων) 2 Γεωργίου Κωστούρου Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού
3 Δρόμος παράλληλα σιδηροδρομικής γραμμής 3 Ιωάννη Τουρνάκη Δήμαρχος Σικυώνος. Από τους πρώτους κατοίκους του Κ.Διμηνιού
4 Δρόμος αερογέφυρας ΟΣΕ και επάνω από το Κοιμητήριο 4 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Αρχιστράτηγος της Επανάστασης του 1821
5 1η πάροδος Ανθέων, στενό Παπαδόπουλου 5 Υακίνθου Καλωπιστικό φυτό
6 2η πάροδος Ανθέων 6 Ιβίσκου Καλωπιστικό φυτό
7 1η πάροδος Φροίξου 7 Άγγελου Κανελλόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
8 2η πάροδος Φροίξου 8 Ναυσικάς Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
9 Στενό Ανδρικόπουλου 9 Παναγιώτη Ανδρικόπουλου Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού
10 Στενό πλησιόν Μπράβου 10 Πραξιτέλους Γλύπτης της Αρχαιότητας
11 Στενό πλησιόν Μανιώτη 11 Θεμιστοκλέους Πολιτικός-Στρατηγός της Αρχαίας Αθήνας
12 Δρόμος πλησίον Κουτουματσιώτη Ανδρέα 12 Πάρη Γιος του Βασιλιά της Τροίας
13 Δρόμος πλησίον Λινάρδου (παραποτάμιος) 13 Κίρκης Θεότητα της Μυθολογίας μας
14 Δρόμος πλησίον Κανελλοπούλου,προς παραλία 14 Πλάτωνος Αρχαίος Φιλόσοφος
15 Στενάκι Ευδοκίας 15 Ρόδων Καλλωπιστικό Φυτό
16 Δρόμος πλησίον Σωτήρη Λάμπρου 16 Αντιόπης Αμαζόνα της Ελληνικής Μυθολογίας
17 Δρόμος παράπλευρα της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου 17 Αγίου Κωνσταντίνου Άγιος
18 Δρόμος πλησίον Κωστούρου Θεοδώρας 18 Πλούταρχου Έλληνας Ιστορικός-Βιογράφος
19 Δρόμος παράπλευρα του καταστήματος “ΠΡΑΞΗΛΙΟ” 19 Λύσιππου Μέγας αρχαίος Σικυώνιος γλύπτης

 

20 Δρόμος παράπλευρα του πευκιά 20 Ποσειδώνος Ολύμπιος Θεός
21 Δρόμος πλησίον Λάμπρου Σοφίας (πάροδος Στρ. Ζαρουχλιώτη) 21 Γεωργίου Μακρόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
22 Δρόμος παραπλεύρως του Σχολείου ανατολικά 22 Μεγάλου Αλεξάνδρου Βασηλιάς της Μακεδονίας
23 1η πάροδος Αγ. Κων/νου 23 Εκάβης Σύζυγος του βασιλιά της Τροίας
24 Παραπλεύρως οικιών Γεωργαλά και Μπαστήρα 24 Λητούς Θεότητα της αρχαίας Ελλάδας
25 Δρόμος παραπλεύρως του  Σχολείου νότια 25 Πυθαγόρα Έλληνας Φιλόσοφος
26 Πάροδος Ιάσωνος (στενό Πέτρου) 26 Νιόβης Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
27 Δρόμος από οικία Ασημακόπουλου Θ. προς οικία Κατεχάκη 27 Κωσταφάνη Κίλια Ανθυπολοχαγός πεσών στην Αλβανία το 1941
28 Στενό Λάσκου-Πανούση 28 Βερενίκης  Γυναικείο όνομα της αρχαίας Μακεδονίας
29 Στενό πλησίον Κολοκούρη 29 Λόρδου Βύρωνος Φιλέλληνας αγωνιστής του 1821
30 Στενό Ντούλα (πάροδος Δημοκρατίας) 30 Αντιγόνης Αρχαία Τραγωδία
31 Στενό πλησίον Κωστόπουλου 31 Περσέα Ήρωας της Αρχαιότητας
32 Στενό πίσω από Καφτάνη (κάθετα στην Τηλεμάχου) 32 Ιοκάστης Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
 

33

 

1η πάροδος Σωκράτους δεξιά (από Βορρά προς Νότο)  

33

 

Αριάνδης Κόρη του Βασιλιά Μίνωα της Κρήτης

 

34 2η πάροδος Σωκράτους δεξιά (από Βορρά προς Νότο) 34 Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου Αξιωματικός της Επανάστασης του 1821.Κάτοικος Κ.Διμηνιού
35 3η πάροδος Σωκράτους δεξιά 35 Αθανασίου Γιουρούκου Στρατιώτης πεσών το 1941, κάτοικος Κ.Διμηνιού
36 1η πάροδος Σωκράτους αριστερά (από Βορρά προς Νότο) 36 Ηλία Ρουμπέκα Κάτοικος Κ. Διμηνιού φονευθείς από τους γερμανούς κατακτητές το 1944
37 Δρόμος πλησίον της οικίας Χατζηκυριάκου 37 Μαντούς Μαυρογένους Ηρωίδα της Επανάστασης του 1821
38  Δρόμος πλησίον της οικίας Στούκα 38  Ιωάννη Δριτσόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
39 Στενό Λαλιώτη –αδιέξοδο, που βρίσκεται παράλληλα της οδού  Παντελή Ζαρουχλιώτη 39 Πλούτωνα Θεότητα της Ελληνικής Μυθολογίας

 

40 Πλατεία έμπροσθεν του Σχολείου (δυτικά) 40 Πιπίνου Ναύαρχος του 1821
Α/Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Δικαιολόγηση προτεινόμενης ονομασίας)
1 Κάθετα στην οδό Αγίων Αναργύρων δύο (2) στενά δεξιά και ένα (1) αριστερά 1 Ευστάθιου Παπαδόπουλου Ανθυπολοχαγός της επανάστασης του 1821
2 Στενό Κωστούρου πάροδος (συνέχεια της οδού Ορφέα και δεξιά προς Αγίων Αναργύρων) 2 Γεωργίου Κωστούρου Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού
3 Δρόμος παράλληλα σιδηροδρομικής γραμμής 3 Ιωάννη Τουρνάκη Δήμαρχος Σικυώνος. Από τους πρώτους κατοίκους του Κ.Διμηνιού
4 Δρόμος αερογέφυρας ΟΣΕ και επάνω από το Κοιμητήριο 4 Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Αρχιστράτηγος της Επανάστασης του 1821
5 1η πάροδος Ανθέων, στενό Παπαδόπουλου 5 Υακίνθου Καλωπιστικό φυτό
6 2η πάροδος Ανθέων 6 Ιβίσκου Καλωπιστικό φυτό
7 1η πάροδος Φροίξου 7 Άγγελου Κανελλόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
8 2η πάροδος Φροίξου 8 Ναυσικάς Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
9 Στενό Ανδρικόπουλου 9 Παναγιώτη Ανδρικόπουλου Πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού
10 Στενό πλησιόν Μπράβου 10 Πραξιτέλους Γλύπτης της Αρχαιότητας
11 Στενό πλησιόν Μανιώτη 11 Θεμιστοκλέους Πολιτικός-Στρατηγός της Αρχαίας Αθήνας
12 Δρόμος πλησίον Κουτουματσιώτη Ανδρέα 12 Πάρη Γιος του Βασιλιά της Τροίας
13 Δρόμος πλησίον Λινάρδου (παραποτάμιος) 13 Κίρκης Θεότητα της Μυθολογίας μας
14 Δρόμος πλησίον Κανελλοπούλου,προς παραλία 14 Πλάτωνος Αρχαίος Φιλόσοφος
15 Στενάκι Ευδοκίας 15 Ρόδων Καλλωπιστικό Φυτό
16 Δρόμος πλησίον Σωτήρη Λάμπρου 16 Αντιόπης Αμαζόνα της Ελληνικής Μυθολογίας
17 Δρόμος παράπλευρα της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου 17 Αγίου Κωνσταντίνου Άγιος
18 Δρόμος πλησίον Κωστούρου Θεοδώρας 18 Πλούταρχου Έλληνας Ιστορικός-Βιογράφος
19 Δρόμος παράπλευρα του καταστήματος “ΠΡΑΞΗΛΙΟ” 19 Λύσιππου Μέγας αρχαίος Σικυώνιος γλύπτης

 

20 Δρόμος παράπλευρα του πευκιά 20 Ποσειδώνος Ολύμπιος Θεός
21 Δρόμος πλησίον Λάμπρου Σοφίας (πάροδος Στρ. Ζαρουχλιώτη) 21 Γεωργίου Μακρόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
22 Δρόμος παραπλεύρως του Σχολείου ανατολικά 22 Μεγάλου Αλεξάνδρου Βασηλιάς της Μακεδονίας
23 1η πάροδος Αγ. Κων/νου 23 Εκάβης Σύζυγος του βασιλιά της Τροίας
24 Παραπλεύρως οικιών Γεωργαλά και Μπαστήρα 24 Λητούς Θεότητα της αρχαίας Ελλάδας
25 Δρόμος παραπλεύρως του  Σχολείου νότια 25 Πυθαγόρα Έλληνας Φιλόσοφος
26 Πάροδος Ιάσωνος (στενό Πέτρου) 26 Νιόβης Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
27 Δρόμος από οικία Ασημακόπουλου Θ. προς οικία Κατεχάκη 27 Κωσταφάνη Κίλια Ανθυπολοχαγός πεσών στην Αλβανία το 1941
28 Στενό Λάσκου-Πανούση 28 Βερενίκης  Γυναικείο όνομα αρχαίας Μακεδονίας
29 Στενό πλησίον Κολοκούρη 29 Λόρδου Βύρωνος Φιλέλληνας αγωνιστής του 1821
30 Στενό Ντούλα (πάροδος Δημοκρατίας) 30 Αντιγόνης Αρχαία Τραγωδία
31 Στενό πλησίον Κωστόπουλου 31 Περσέα Ήρωας της Αρχαιότητας
32 Στενό πίσω από Καφτάνη (κάθετα στην Τηλεμάχου) 32 Ιοκάστης Μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
 

33

 

1η πάροδος Σωκράτους δεξιά (από Βορρά προς Νότο)  

33

 

Αριάνδης Κόρη του Βασιλιά Μίνωα της Κρήτης

 

34 2η πάροδος Σωκράτους δεξιά (από Βορρά προς Νότο) 34 Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου Αξιωματικός της Επανάστασης του 1821.Κάτοικος Κ.Διμηνιού
35 3η πάροδος Σωκράτους δεξιά 35 Αθανασίου Γιουρούκου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
36 1η πάροδος Σωκράτους αριστερά (από Βορρά προς Νότο) 36 Ηλία Ρουμπέκα Κάτοικος Κ.Διμηνιού φονευθείς από τους Γερμανούς κατακτητές το 1944
37 Δρόμος πλησίον της οικίας Χατζηκυριάκου 37 Μαντούς Μαυρογένους Ηρωίδα της Επανάστασης του 1821
38  Δρόμος πλησίον της οικίας Στούκα 38  Ιωάννη Δριτσόπουλου Στρατιώτης πεσών το 1941 (Κάτοικος Κ. Διμηνιού)
39 Στενό Λαλιώτη –αδιέξοδο, που βρίσκεται παράλληλα της οδού  Παντελή Ζαρουχλιώτη 39 Πλούτωνα Θεότητα της Ελληνικής Μυθολογίας

 

40 Πλατεία έμπροσθεν του Σχολείου (δυτικά) 40 Πιπίνου Ναύαρχος του 1821

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού να αποφασίσει σχετικά

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, αφού έλαβε υπόψη του:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 {που αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του   άρθρου 19 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’)}.

2.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94, παρ.2 του Ν.3852/2010  ,

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει  να οριστούν ονόματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της κοινότητας Κάτω Διμηνιού κ. Ιωάννη Μιχόπουλο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     32 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  07-12-2020

Ο    Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β. Την  αριθ. 6/2020 εγκύκλιο και την αριθ. 8257/3-2-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 6/2020 εγκύκλιο και την αριθ. 8257/3-2-2020 απόφαση του Υπ. Εσ
  • την αριθ. 32/2020, απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα  

 

  Εγκρίνει,την αναγκαιότητα  Ονοματοδοσίας δρόμων – οδών,  σύμφωνα με την αρίθ. 32/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού,   όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 308/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email