308/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  308/2019

Περίληψη: Επί του από 23-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  με θέμα: «Κοπή δένδρων στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ. Κιάτου» .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η  Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                                        αριθμ. πρωτ.13000/25.10.2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος   
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Τσιόγκας Νικόλαος 12. Λέγγας Μάρκος  
13. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος  19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης                  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
Α π ό ν τ ε ς
1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Γαλάνης Βασίλειος  
       
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.ΛεονάρδουΑ.(Σικυώνος-Κιάτου)

 

2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Δρόλιας- Πανταζής Π.   (Κυλλήνης) 5. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 6. Κοτούλας  Γ. (Μουλκίου) 7.Παπαγεωργόπουλος   Ν.

                                        (Κεφαλαρίου)

8. Παπακωνσταντίνου Η. (Τιτάνης) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραυτόπουλος Π. (Πασίου) 11. Τρίμης Α. (Κλημεντίου)
12. Μιχόπουλος  Ι. (Κ. Διμηνιού)      
       
Α π ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 7. Στριφτόμπολας  Α.( Γκούρας)
8.  Ρήγας Ι. (Βελίνας) 9.Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 10.Παπαδόπουλος Θ. (Ασπροκάμπου) 11. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 14.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 15.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
16.Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 17.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 18. Σκούπας Α. (Μποζικών) 19.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού) 21. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 22.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Παπαβασιλείου Νικ.  (κατά  την συζήτηση του 9ου θέματος)

 

   Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

9ο Θέμα

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του από 23-10-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με θέμα: «Κοπή δένδρων στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ. Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την από 23-10-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως

ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 23/10/2019
Πληροφορίες: Κ. Πέππα ΠΡΟΣ:

1.        Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων

 

2.        Κο Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

ΘΕΜΑ :  “ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΖΛ ΚΙΑΤΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την υπ’ αρ. 09/2017 Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού ΧΖΛ Κιάτου», προϋπολογισμού 124.000,00 €
 2. Την με αρ. πρωτ. 462/08.10.2019 Σύμβαση Κατασκευής Έργου
 3. Τ ην υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 18Β’/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 4. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50m και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20m
 5. Την υφιστάμενη κατάσταση του πεζοδρομίου στην προέκταση της οδού Μαυρούλια (είσοδος λιμενοβραχίονα), επί του οποίου είναι δυσχερής η διέλευση πεζών και αδύνατη η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων λόγω των υφιστάμενων δένδρων (αρμυρίκια), 12 σε αριθμό, που μειώνουν το πλάτος του πεζοδρομίου κάτω του επιτρεπτού, καθιστώντας το μη λειτουργικό (βλ. φωτογραφία 1).
 6. Το γεγονός ότι η ύπαρξη των προαναφερθέντων δένδρων απαγορεύει την τοποθέτηση πλακών όδευσης τυφλών, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική μελέτη
 7. Την ύπαρξη ενός ακόμα δένδρου στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Καλογεροπούλου, έναντι Δημαρχείου, το οποίο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη φωτιστικού ιστού μειώνει το απαιτούμενο πλάτος και εμποδίζει τη διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων (βλ. φωτογραφία 2).

Εισηγούμαστε

όπως εγκρίνετε την κοπή των ανωτέρω 13 δένδρων, προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη σχετ. (1) μελέτη, αλλά και να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερης κίνησης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται ότι προς αποκατάσταση των δένδρων που θα κοπούν, θα φυτευτούν νέα, πλησίον των παλαιών, η θέση και το είδος των οποίων θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Συνημμένο σας αποστέλλεται το φωτογραφικό υλικό.

 

 1. Την αριθ. 68/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/29-10-2019 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 68/2019

Θέμα : Γνωμοδότηση περί κοπής δένδρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε TAKTIKH συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 498/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Καραβάς Ανδρέας »
3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Τσατσάνης Βασίλειος » 4.Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ »
5.  Αδαμοπούλου Πατρίνια Μαρία (Πατρίτσια) »    

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  5ο  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 23-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για την έγκριση κοπής δένδρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου», ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την υπ’ αρ. 09/2017 Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού ΧΖΛ Κιάτου», προϋπολογισμού 124.000,00 €
 2. Την με αρ. πρωτ. 462/08.10.2019 Σύμβαση Κατασκευής Έργου
 3. Τ ην υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 18Β’/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 4. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50m και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20m
 5. Την υφιστάμενη κατάσταση του πεζοδρομίου στην προέκταση της οδού Μαυρούλια (είσοδος λιμενοβραχίονα), επί του οποίου είναι δυσχερής η διέλευση πεζών και αδύνατη η διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων λόγω των υφιστάμενων δένδρων (αρμυρίκια), 12 σε αριθμό, που μειώνουν το πλάτος του πεζοδρομίου κάτω του επιτρεπτού, καθιστώντας το μη λειτουργικό (βλ. φωτογραφία 1).
 6. Το γεγονός ότι η ύπαρξη των προαναφερθέντων δένδρων απαγορεύει την τοποθέτηση πλακών όδευσης τυφλών, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική μελέτη
 7. Την ύπαρξη ενός ακόμα δένδρου στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Καλογεροπούλου, έναντι Δημαρχείου, το οποίο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη φωτιστικού ιστού μειώνει το απαιτούμενο πλάτος και εμποδίζει τη διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων (βλ. φωτογραφία 2).

Εισηγούμαστε

 

όπως εγκρίνετε την κοπή των ανωτέρω 13 δένδρων, προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη σχετ. (1) μελέτη, αλλά και να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερης κίνησης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται ότι προς αποκατάσταση των δένδρων που θα κοπούν, θα φυτευτούν νέα, πλησίον των παλαιών, η θέση και το είδος των οποίων θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Συνημμένο σας αποστέλλεται το φωτογραφικό υλικό.

                                  Οι επιβλέποντες του έργου                                                                 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

                                                                                                                                                            & Πολεοδομίας

     Μαθιόπουλος Μιχάλης,                               Πέππα  Κωνσταντίνα                                 Παπαβασιλείου Βασίλειος   

ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                         ΠΕ Μηχ/κός Χωροταξίας,                              Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

                                                                     Πολεοδομίας & Περιφ/κής Ανάπτυξης

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • την από 23-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • την αριθ. 9/2017 (επικαιροποίηση 27.07.2018) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
 • την από 31.05.2019 (19SYMV005040207) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και του Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου».
 • την αριθ. πρωτ. 462/2019 σύμβαση για την κατασκευή του αναφερόμενου έργου,
 • την κείμενη νομοθεσία,
 • την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

 

και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή των δένδρων όπως αναφέρονται στην από 23-10-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην αριθ. 9/2017 (επικαιροποίηση 27.07.2018) μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού ΧΖΛ Κιάτου», αλλά και να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ελεύθερης κίνησης ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους. Τα δένδρα που θα κοπούν θα πρέπει να αποκατασταθούν και να φυτευτούν νέα, πλησίον των παλαιών, η θέση και το είδος των οποίων θα καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Δήμο Σικυωνίων ως «φορέας υλοποίησης» του εν λόγω έργου σύμφωνα με την από 31.05.2019 (19SYMV005040207) προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

 

                                  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2019 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 29/10/2019

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την κοπή δένδρων, μόνο εκείνων που παρεμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών του έργου   «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ.Λ. Κιάτου». Τα δένδρα που θα κοπούν θα  αποκατασταθούν με νέα, πλησίον των παλαιών, η θέση και το είδος των οποίων θα καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

 

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι , την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου για δικές τους ενέργειες .

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  308/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ     

 

    .

Print Friendly, PDF & Email