308/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 308/2018

Περίληψη : Παράταση της 12287/2017 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με αρ. μελέτης 5/2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 38ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση της 12287/2017 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με αρ. μελέτης 5/2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 19.07.2018 πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Προμηθειών το οποίο ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε η “Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2018” (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Μακαβέλου Πηνελόπη, Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών
 2. Κλουτσινιώτη Χάιδω, Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού
 3. Τρίγκα Ευαγγελία, υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων, Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού,

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 479/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθμ. πρωτ. 12287/2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Την αριθμ. 5/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων».
 6. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του».
 7. Την αριθμ. 156/2017 απόφαση Ο.Ε. (σε Ορθή Επανάληψη – ΑΔΑ: 6Ο0ΗΩ1Θ-Φ52) περί έγκρισης ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της εν λόγω προμήθειας, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 141331/14.07.17 απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
 8. Την αριθμ. 12287/2017 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.”.
 9. Το αριθμ. 7481/19.07.2018 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίωνπερί παράτασης της αριθμ. 12287/2017 σύμβασης.
 10. Το από 19/07/2018 έγγραφο της “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” περί αποδοχής της παράτασης της αριθμ. 12287/2017 σύμβασης μέχρι 26/11/2018.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθμ. 12287/2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” μέχρι τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι και 26/11/2018, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της αριθ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της “ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.” και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 19 Ιουλίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακαβέλου Πηνελόπη Κλουτσινιώτη Χάιδω Τρίγκα Ευαγγελία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
 • την 479/2017 (66ΝΕΩ1Θ-ΘΙΙ) απόφαση ΔΣ (Συγκρότηση Επιτροπής)
 • το από 19.07.2018 πρακτικό γνωμοδότησης Επιτροπής Προμηθειών,
 • την 5/2017 μελέτη της προμήθειας,
 • την 4159/30.03.2017 διακήρυξη,
 • την 12287/2017 σύμβαση με τον ανάδοχο «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της 12287/2017 σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με αρ. μελέτης 5/2017, μέχρι τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 26.11.2018, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της 4159/30.03.2017 διακήρυξης, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 308/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email