307/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

33ης/09.08.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 307/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για την ανάκληση εγγράφου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00’ μμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13782/14.10.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (A’87) και λόγω απουσίας του Προέδρου καθώς και του Αντιπροέδρου, υπό την Προεδρία του μέλους της πλειοψηφίας Σωτηρόπουλου Ιωάννη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντες: 1. Σωτηρόπουλος Ι. 2. Ζάρκος Δημήτριος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Λέγγας Μάρκος.  

 

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προεδρεύοντος για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 13092/06.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με το οποίο καλεί την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» εντός προθεσμίας (10) ημερών να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”», δυνάμει της 246/2021 απόφασής της.

 

Η ως άνω έγγραφη πρόσκληση χρήζει ανάκλησης μετά και την υποβληθείσα από την «GEOGENESIS AE» αίτηση αναστολής και ακύρωσης της 246/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για την έγγραφη ανάκληση της 13092/06.10.21 πρόσκλησης, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Προεδρεύων                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2021

Ο Προεδρεύων

 

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email