307/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 307/2020   Θέμα 9ο : Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από  1ο/20.10.2020, 2ο/20.10.2020 και 3ο/26.10.2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • τα από 1ο/20.10.2020, 2ο/20.10.2020 και 3ο/26.10.2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

1. Από Κ.Α.02.10.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  ποσού  13.348,06€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 6.414,99€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.933,07€

Για το εν λόγω Κ.Α. εκδόθηκε  αρχικά η αρίθμ. 19 με αρίθμ. πρωτ. 1250/12-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 13.348,06€ , η οποία μετά την ενταλματοποίηση  ποσού  6.933,07€ έγινε η μερική ανάκληση της προαναφερόμενης Α.Α.Υ. με την με αρίθμ. πρωτ. 9597/28-09-2020 Ανακλητική Απόφαση για ποσό 6.414,99€ προερχόμενο από ιδίους πόρους

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

10.607,13€

Στον Κ.Α.02.10.7134.004 των εξόδων «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου»,  ποσό 10.607,13€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση  του ποσού  των 6.446,30€  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 17.053,43€
Από Κ.Α.02.30.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», η οποία είχε χαρακτηρισθεί {ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020}  με το ποσό των 80.097,28€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  η οποία με την αρίθμ. 213/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΚΧΩ1Θ-9ΒΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώθηκε κατά 12.400,00€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 67.697,28€ μειώνουμε κατά 4.192,14€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 63.504,14€

 

Για το εν λόγω Κ.Α. εκδόθηκε  αρχικά η αρίθμ. 19 με αρίθμ. πρωτ. 1250/12-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 80.097,28€ , η οποία μετά την ενταλματοποίηση  ποσού  63.505,14€ έγινε η μερική ανάκληση της προαναφερόμενης Α.Α.Υ. με την με αρίθμ. πρωτ. 9597/28-09-2020 Ανακλητική Απόφαση για ποσό 16.592,14€ προερχόμενο από ιδίους πόρους.

(Το υπόλοιπο ποσό 4.192,14€  {67.697,28 – 63.505,14} θα διατεθεί για ενίσχυση του  Κ.Α. 10.7134.004).

 

2.  Από Κ.Α.02.20.6265.001 «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμμάτων», ποσού  4.000,00€ προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  μειώνουμε κατά 1.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.500,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

1.500,00€

Στον Κ.Α.02.20.6411.001 των εξόδων «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου μας»,  ποσό 1.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  .

 

Καθορίζει τον Κωδικό που δημιουργήθηκε παραπάνω 02.20.6411.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού), σε συνδυασμό με το ότι «για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη».-

 

3.  Από Κ.Α.02.30.6662.001 «Προμήθεια ασφάλτου»,  ποσού  14.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 14.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 0,00€.

 

Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

24.800,00€

Στον Κ.Α.02.00.6117.034 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.70.6236.006 «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες ομαλής διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρις στην Κοινότητα Στυμφαλίας»,  ποσού  3.500.00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.500,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€.

 

Στον Κ.Α.02.00.6117.035 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Ψηφιακή Σύγκλιση] με τίτλο {Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19}»   δημιουργώντας  νέα  πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.10.6265.009 «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών»,  ποσού  24.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 3.720,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 21.080,00€. Στον Κ.Α.02.00.6117.036 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός] με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ}»  δημιουργώντας  νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.00.6117.006 με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων»,  ποσού  2.007,64€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 2.007,64€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 0,00€.

 

Στον Κ.Α.02.00.6117.037 των εξόδων «Αμοιβή συμβούλου για δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα [ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ] στον άξονα προτεραιότητας [Περιβάλλον] με τίτλο {Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους}»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 6.200,00€  προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

  Από Κ.Α.02.10.6266.002 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)»,  ποσού  20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 457,60€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.542,40€.

 

  Από Κ.Α. 02.10.6265.001 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»,  ποσού  9.285,64€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 314,76€  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 8.970,88€.

 

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 307/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email