307/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 31ης/23-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  307/2020

Περίληψη: Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών με θέμα: «Παράταση Σύμβασης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης» .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,  μετά την αναβολή λόγω των Τεχνικών Προβλημάτων σύνδεσης   (τηλεδιάσκεψη)  της τακτικής συνεδρίασης της  21ης Δεκεμβρίου 2020 (πρόσκληση αριθ. πρωτ.13277/17-12-2020),  εκδόθηκε με την ίδια ημερήσια διάταξη  η με αριθ. πρωτ. 13458/22-12-2020, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 της αριθ. 5/2020 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων 12.Φιακάς Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

 
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης

(προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Συριάνος Κων/νος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Μαστοράκης Δημήτριος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2.  Ρουμπέκας Γεώργιος 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)        
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 31. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                               (Κυλλήνης)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Παπαγεωργίου Δημήτριος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

2. Γκούμας Σταμάτιος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  5ο ημερήσιας διάταξης  

 

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών με θέμα: «Παράταση Σύμβασης Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, το από 15-12-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης Προμηθειών περί  παράτασης σύμβασης προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης του Δήμου, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο   15 – 12 – 2020

     

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

 1. Στούκας Νικόλαος, Υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών, τακτικό μέλος,
 2. Κλουτσινιώτη Χάϊδω, Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού, τακτικό μέλος,
 3. Τρίγκα Ευαγγελία, Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθμ. πρωτ: 12987/11-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων  και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2020».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 2. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 4. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 6. Την αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 537/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006200637 2020-01-27), και το άρθρο 2 της αριθ. 12987/11-12-2020 σύμβασης σύμφωνα με το οποίο: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του».
 8. Την αριθ. 12025/19-11-2020 προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
 9. Την αριθ. 351/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με την οποία αναθέτει απευθείας την προμήθεια καυσίμων του 4ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 25/2019 μελέτης στην «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 10. Την αριθμ. πρωτ: 12987/11-12-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 11. Το αριθ. πρωτ: 13112/15-12-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 12987/11-12-2020 σύμβασης.
 12. Την αριθμ. πρωτ: 13123/15-12-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μανιώτη Παναγιώτη, νόμιμου εκπροσώπου της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. πρωτ: 12987/11-12-2020 σύμβασης, μέχρι 31-5-2021,

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, η Επιτροπή

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την παράταση της αριθμ. πρωτ: 12987/11-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 31-05-2021, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 537/2020 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης  και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω

3/ Τρίγκα Ευαγγελία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 15-12-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης της παραπάνω Επιτροπής
 • την από 15-12-2020 σύμφωνη γνώμη της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα  

 

  Α.Εγκρίνει, την παράταση της με αριθ. πρωτ. 12987/2020  Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2020»,  μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  για πέντε  (5) μήνες ήτοι έως την και την 31-05-2021,  σύμφωνα με το από 15-12-2020 Πρακτικό  Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών .

 

Β.   Η παράταση της εν λόγω Σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της,  ή των ποσοτήτων των ειδών της,   και δεν επιφέρει καμία επιπλέων οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 307/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email