307/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 25ης/02.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 307/2017

Περίληψη :

Αποδοχή ποσού 112.227,17 € μετά την με αριθ. πρωτ. 26124/28-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 02 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του   κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12556/01.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20 Κελλάρης Βασίλειος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
.        
Απόντα  
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2 .Μαυραγάνη Κυριακή 3. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: « Αποδοχή ποσού 112.227,17 € μετά την με αριθ. πρωτ. 26124/28-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

   Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 26124/28-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ. Α. με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων το ποσό των 112.227,17 €, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών του από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 1-3-2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 26124/28-7-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την 8437/23-3-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα               πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Θεωρείτην συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

                                                   

2. Αποδέχεται την με αρ. πρωτ. 26124/18-7-2017απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τ. Α. και συγκεκριμένα το κατανεμηθέν με αυτή στο Δήμο Σικυωνίων, ποσό 112.227,17 €, για την αποκλειστικά και μόνο «Εξόφληση υποχρεώσεών του από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής», που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 1-3-2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.Η παρούσα Κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων για δικές τους ενέργειες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 307/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Αυγούστου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email