306/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

306/2022

  18ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για την κατάθεση αίτησης καθορισμού προσωρινής, τιμής μονάδος ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για την υλοποίηση σχεδίου πόλης Κιάτου (πεζόδρομο ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 62/2021 προηγούμενη απόφαση και την ανάγκη λήψης όμοιας για τον εκ νέου ορισμό                               -δικηγόρου- για την κατάθεση αίτησης καθορισμού προσωρινής, τιμής μονάδος ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για την υλοποίηση σχεδίου πόλης Κιάτου (πεζόδρομο ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 26/2021 (6ΦΨ6Ω1Θ-797) απόφαση ΟΕ
  • τη σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 26/2021 απόφασης και σύμφωνα με την οποία «…….. ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να προβεί στην άσκηση αίτησης προσωρινού καθορισμού τιμής μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.»
  • την 62/2021 (ΨΓΚΙΩ1Θ-ΜΓ2) απόφαση ΟΕ
  • την 375/13760/6.9.22 (60Χ2Ω1Θ-4ΚΡ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται

στην §ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»

Ορίζει τη δικηγόρο Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου να συντάξει & καταθέσει  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου  αίτηση προσωρινού καθορισμού τιμής μονάδος για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας στην πόλη του Κιάτου.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 172,36€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email