306/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 306/2020   Θέμα 8ο : Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 22/10/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 22/10/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. τροποποιεί τον π/υ  οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως εξής:

1.  Από Κ.Α. 02.15.6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 30.000,00€  μεταφέρει  ποσό    17.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 13.000,00€ Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει

το ποσό των

28.363,10€

1.- Στον Κ.Α. 02.00.6031.002 των εξόδων «Αποδοχές Γενικού Γραμματέα», ποσό4.044,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 26.676,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.720,00€.
Από Κ.Α. 02.30.6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,  ποσού 270.000,00€  μεταφέρει  ποσό    11.363,10€  προερχόμενο από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 258.636,90€

 

2.- Στον Κ.Α. 02.00.8111.001 των εξόδων «Οφειλόμενες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου για το χρονικό διάστημα από 22-10-2018 έως και 31-12-2019, σύμφωνα με την αρίθμ. 54698/05-10-2018 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 4704/τ.Β¨/22-10-2018)», ποσό 4.819,10€ δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα  .
3.- Στον Κ.Α. 02.00.6053.001 των εξόδων «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», ποσό 2.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 8.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.500,00€.

(Ποσό 2.000,00€ για αναδρομικά και 500,00€ για τρέχουσες εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα)

 

4.- Στον Κ.Α. 02.00.6125.001 των εξόδων «Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», ποσό 1.000,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00€.

 

5.- Στον Κ.Α. 02.00.6126 των εξόδων «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», ποσό 3.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 28.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 31.000,00€.

 

6.- Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 13.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 590.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 603.000,00€.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email