306/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 306/2018

Περίληψη : Έγκριση της 227/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος για διόρθωση τίτλου για την τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 36ο

ημερήσιας διάταξης

Στο 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 227/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος για διόρθωση τίτλου για την τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 227/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τη διόρθωση τίτλου τεχνικής υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων & Εκτυπωτών και επαύξηση της πίστωσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 227/2018 (64ΠΒΩ1Θ-Χ2Ξ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 02/07/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την 227/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος για διόρθωση τίτλου για την τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

2. Τροποποιείτον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 

Α] Διόρθωση τίτλου ΚΑ 02.10.6265.008
Από «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών -{Περίοδος Χρήσης από 29/7/2018 έως και 29/7/2019} {Νέος ΚΑΕ}»  

Σε «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών»

Β] Επαύξηση πίστωσης ΚΑ 02.10.6265.008
1

Από ΚΑ 02.00.6265.012 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 12.000,00€, μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 1.137,60 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.862,40€

Μεταφέρει

μέσω
αποθεματικού

πίστωση ποσού

3.154,00 €

1.α Στον ΚΑ 02.10.6265.008 με τίτλο, μετά την ανωτέρω διόρθωση, «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών», πίστωση ποσού 3.154,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.00,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.154,00€
2 Από ΚΑ 02.00.6266.004 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 18.000,00 €, μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 2.016,40€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.983,60€
           

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 306/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email