305/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 305/2020   Θέμα 7ο : Τροποποίηση Τροποποίηση της από 01/01/2019 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στην περιοχή ΤΚ Καστανιάς»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 15/10/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της από 01/01/2019 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στην περιοχή ΤΚ Καστανιάς»  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο που παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 438/2018 (7ΖΑΜΩ1Θ-59Ζ) απόφαση ΔΣ Δήμου Σικυωνίων,
 • την από 01/01/2019 (6Υ6Ψ7Λ1-Ρ1Ο) συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση,
 • το από 15/10/2020 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί την από 01/01/2019 (6Υ6Ψ7Λ1-Ρ1Ο) συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση  μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στην περιοχή ΤΚ Καστανιάς» ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Πελοποννήσου»

και

«Δήμου Σικυωνίων»

 

για το έργο

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

 

 

[ΤΡΙΠΟΛΗ, ……….. 2020]

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της από 1-1-2019 υπογεγραμμένης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα …………………………… 2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα,

 

 1. το Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο, Γ. Γενημματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο,

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 100 όπως αυτό ισχύει σήμερα,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 4. Την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018 (ΑΔΑ: 62Α87Λ1-ΒΛ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2018 με την οποία χρηματοδοτείται το έργο, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και κωδικό έργου ΙΔΠ032017013,
 5. Την με αρ. πρωτ. 73402/17758/15-03-2019 (ΑΔΑ:9ΣΘΨ7Λ1-9Μ2) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
 6. Την υπ’ αριθμ. 438 (πρακτικό 38) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων (ΑΔΑ: 7ΖΑΜΩ1Θ-59Ζ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
 7. Την υπ’ αριθμ. 550 (πρακτικό 24) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ω4ΝΜ7Λ1-Η96), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
 8. Η από 1-1-2019 (ΑΔΑ:6Υ6Ψ7Λ1-Ρ1Ο) υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»
 9. Την με αρ. πρωτ. ……………………….(ΑΔΑ:………………) απόφαση δέσμευσης πίστωσης, για το έτος 2020
 10. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ………………….), με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της από 1-1-2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης και
 11. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ….) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: …………………), με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της από 1-1-2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018  (ΑΔΑ: 62Α87Λ1-ΒΛ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και κωδικό ΙΔΠ032017013 με προϋπολογισμό και πίστωση 70.000,00 €, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Καστανιάς του Δήμου Σικυωνίων.

Οι δρόμοι, όπως αποτυπώνονται σε απόσπασμα του google earth που θα συνοδεύει τη μελέτη και οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Δρόμος 1: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 200,00m μήκος και 3,00m πλάτος. Επίσης στο ίδιο τμήμα θα κατασκευαστεί μικρό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 5,00m και διαστάσεων ανωδομής 0,70m (ύψος)*0,30 (πάχος),
 • Δρόμος 2: Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 140,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 3: Τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος και πλακόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 60,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 4: Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 80,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 5: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος και
 • Δρόμος 6: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος.

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας χρηματοδότησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» από το Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης) ο οποίος δεν δύναται να το χρηματοδοτήσει, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Χρηματοδότησης).

Ρητά αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα συντήρησης οδών κατά την έννοια του Ν.3481/2006 παραμένει στον Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

 • Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,

Ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

2.2. ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

 

 • Να συντάξει τις μελέτες (μελέτες εφαρμογής – μελέτες παρακαπτήριων οδών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κ.λ.π. εφόσον απαιτούνται)  του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης
 • Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση αδειοδοτήσεων που τυχόν απαιτούνται για το εν λόγω έργο (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση, οικοδομική άδεια κ.λ.π.).
 • Να εξασφαλίσει τη γη, όπου απαιτείται, για την κατασκευή του έργου (συναίνεση παρόδιων ιδιοκτητών).
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την χρηματοδότηση και την εκτέλεση πληρωμών  της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία – συντήρηση του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του  αναλαμβάνοντας ο ίδιος το κόστος.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Κορινθίας.

Η πίστωση θα βαρύνει τον Φορέα Χρηματοδότησης στον Κ.Α.Ε.:……………………… και καταχωρήθηκε με ………………… στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γενικής  Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι δαπάνες συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κειμένη νομοθεσία  θα αποστέλλονται και θα εκτελούνται από την Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κροκιδά 2, Τ.Κ.20100, Κόρινθος

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου, έως στις 31-12-2021,

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

–  ………………………………..  περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον ……………………… περιφερειακό σύμβουλο,

– ……………………… περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. περιφερειακό σύμβουλο,

 • ………………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Δήμος Σικυωνίων εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης και Κύριο του Έργου η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου στον Φορέα Χρηματοδότησης, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.       Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

2.       Για το  Δήμο Σικυωνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Β. Ορίζει μέλος στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 το δημοτικό σύμβουλο Φιακά Παναγιώτη με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Κουτρέτση Σπυρίδωνα.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 305/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email