305-Α.Δ.Σ.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λειτουργία 7ου Νηπιαγωγείου σε συστέγαση με τον 1ο Π

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15/5-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 305

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λειτουργία 7ου Νηπιαγωγείου σε συστέγαση με τον 1ο Παιδικό Σταθμό Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 8.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 13130/1-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Γεωργούσης Δημήτριος 17.. Λέγγας Σπυρίδων 18. Χωρέμης Αναστάσιος 19. Μακρής Βασίλειος 20. Σπανός Κων/νος 21. Χατούπης Νικόλαος 22. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [5] 1.Καρακούσης Ευάγγελος 2. Καραδήμας Βλάσιος 3.Σταματόπουλος Γεώργιος
4.Ζαχαριάς Χρήστος 5. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος ( o οποίος προσήλθε στο 1ο θέμα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 4. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 6. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 7.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 8. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 9.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας)
3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λειτουργία 7ου Νηπιαγωγείου σε συστέγαση με τον 1ο Παιδικό Σταθμό Κιάτου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 8/2011 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας που αναφέρεται στο θέμα και έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 4/27-06-2011 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθμός Απόφασης 8/2011
Περίληψη: «Λειτουργία 7ον Νηπιαγωγείου Κιάτου, σε συστέγαση με το 1ον Παιδικό Σταθμό Κιάτου»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Αναστασίου Λεονάρδου, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 11885/20-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα
– 6 – δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.- Αναστάσιος Λεονάρδος (Πρόεδρος) 1.- Καλού Αργυρώ
2.- Κελλάρης Κων/νος 2.- Δούρος Παλαιολόγος
3.- Κουκουμέλης Γεώργιος 3.- Ψαράκης Παναγιώτης
4.- Αλέξανδρος Βυτινιώτης
5.- Μπόκιας Βασίλειος
6.- Κεφιλή Κατερίνα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, (Λεονάρδος Αναστάσιος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λειτουργία 7ον Νηπιαγωγείου Κιάτου, σε συστέγαση με το 1ον Παιδικό Σταθμό Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Στο χώρο που λειτουργεί ο 1ος Παιδικός Σταθμός Κιάτου, υπάρχουν αίθουσες κατάλληλες που πληρούν όλες τις νόμιμες αλλά και εκπαιδευτικές ανάγκες για την λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και εξαιτίας της κρίσης που υπάρχει σήμερα και της αδυναμίας για την κατασκευή νέων αιθουσών, κρίνω σκόπιμο, όπως εκμεταλλευτούμε την εν λόγω κατάσταση και κάνουμε άμεση χρήση των αιθουσών για την δημιουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, όπου θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και την αποσυμφόρηση των άλλων Νηπιαγωγείων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Κιάτου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της ΔΕΠ να αποφασίσουν σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση και την λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, σε συστέγαση με τον 1ον Παιδικό Σταθμό Κιάτου, σε αίθουσες που είναι κατάλληλες για την λειτουργία του και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές αλλά και υγειονομικές διατάξεις λειτουργίας Νηπιαγωγείων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Λεονάρδος Αναστάσιος 1.- Mπόκιας Βασίλειος
2.- Κεφιλή Κατερίνα 3.- Αλέξανδρος Βυτινιώτης
4.- Κελλάρης Κων/νος
5.- Κουκουμέλης Γεώργιος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28-06-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού ενημέρωσε με λεπτομέρεια το Συμβούλιο για το θέμα, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάμενο του Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης κ. Αθανασίου ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του επί του θέματος και μίλησε για προσωρινή παραχώρηση ανεξάρτητης αίθουσας που υπάρχει στο κτίριο του Α΄ Παιδ. Σταθμού.
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδ. Σταθμών Δήμου Σικυωνίων κ. Ελένη Αθανασούλη που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση πήρε τον λόγο και εξέφρασε τις αντιρρήσεις της σχετικά με την παραχώρηση της αίθουσας για την συστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου.
Εκπρόσωπος εργαζομένων: Δεν είναι δυνατή και αντενδείκνυται η συστέγαση. Είναι παιδιά διαφορετικών ηλικιών.
Κουκουμέλης, Πρόεδρος Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων: Θα πρέπει να παραχωρηθεί προσωρινά η συγκεκριμένη αίθουσα, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 7ο Νηπιαγωγείο και να αποσυμφορηθούν τα υπόλοιπα που λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από ότι πρέπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αντιδικούμε. Πρόβλημα έχουμε και πρέπει να το λύσουμε.
Χατούπης: Είμαι αντίθετος με την παραχώρηση της αίθουσας του κτιρίου του Παιδ. Σταθμού για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου.
Χουσελάς: Θα ήθελα να μας πείτε τι ενέργειες έχουν γίνει από του έτους 2008 μέχρι τώρα για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Να ανακαλέσετε τη φράση Κομματικές μικροπρέπειες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου δεν είναι θέμα του κ. Αθανασίου. Είναι θέμα του Δήμου. Θέμα δικό μας.
Παπαδημητρίου: Τι έχει γίνει για το θέμα αυτό τόσα χρόνια;
Γεωργούσης: Υπάρχει προηγούμενη συστέγαση;
Σπανός: Μια 4ετία ταλανίζει το θέμα. Δεν μπορούμε να εγκαλούμε τον κ. Προϊστάμενο. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Εκφράζω έντονες επιφυλάξεις για το θέμα. Πρέπει να βρεθεί λύση για την περιοχή του 4ου Δημοτ. Σχολείου. Μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ να δημιουργηθεί κτίριο για το 7ο Νηπιαγωγείο. Εως τότε να βρεθεί άλλη λύση από τη συστέγαση π.χ. κτίριο με ενοίκιο.
Παπαδημητρίου: Συζητάμε για τα προβλήματα αυτά λες και είναι φυσικά φαινόμενα. Υπάρχουν ευθύνες και στην προηγούμενη Δημοτ. Αρχή αλλά και στις προηγούμενες Κυβερνήσεις. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Σπανού.
Παπαθανασίου: Επισκέφθηκα προσωπικά το χώρο. Δεν μπορούν να στιβάζονται τα παιδάκια. Δεν υπάρχει η απόλυτη ανεξαρτητοποίηση της αίθουσας και για το λόγο αυτό δεν συμφωνώ στο να παραχωρηθεί.
Χωρέμης: Αποκλείεται να ενοικιασθεί κατάλληλος χώρος ;
Χουσελάς: Καλύφθηκα από τους προλαλήσαντες. Επισκέφθηκα και εγώ τον χώρο και για μια ακόμη φορά αναζητούμε ευκαιριακή λύση. Να μείνει ο Παιδικός Σταθμός όπως είναι σήμερα. Δεν είναι λύση να δημιουργήσουμε δύο σε ένα.
Μακρής: Να βρεθεί άμεσα αίθουσα. Καλύφθηκα από τους προλαλήσαντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερη λύση είναι η μη λύση; Δεν υπήρξε όντως πολιτική λύση τόσα χρόνια από το Δήμο. Ακούστηκα πολλές ωραίες προτάσεις. Πρέπει απόψε να δώσουμε λύση.Πρέπει να βρεθεί χώρος. Θεωρώ σωστή την πρόταση να γίνει προκήρυξη για ενοικιαζόμενη αίθουσα. Αποφασίζουμε τη συστέγαση των παιδιών στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού με όλα τα επακόλουθα σήμερα και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να βρεθεί χώρος. Πρότασή μου είναι να γίνουν προσπάθειες για εξεύρεση κατάλληλου ενοικιαζόμενου χώρου για να στεγασθεί το 7ο Νηπιαγωγείο και σε περίπτωση αποτυχίας να αποφασισθεί η συστέγαση.
Πρόταση Παπαθανασίου: Να αποσυμφορηθούν τα Νηπιαγωγεία από τα προνήπια τα οποία να γραφούν στον Παιδικό Σταθμό.
Χωρέμης: Κατ’ ουσία συμφωνούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να βρεθεί κατάλληλος χώρος. Αν δεν γίνει εφικτό αυτό μέσα στον Ιούλιο να συζητήσουμε ξανά το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα εμμείνω στην πρότασή μου. Τίθενται όλες οι προτάσεις σε ψηφοφορία.
Πρόταση Λεονάρδου: ψήφοι τέσσερις (4) ήτοι των κ.κ. Λεονάρδου, Θελερίτη, Παπαβασιλείου, Καππαή.
Η κ. Παπαθανασίου με την πρότασή της.
Οι Δημοτ. Σύμβουλοι κ.κ. Μακρής και Σωτηρόπουλος δήλωσαν παρόντες.
Ολοι οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτ. Σύμβουλοι τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Χωρέμη.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των Δημοτ. Συμβούλων Λεονάρδου, Θελερίτη, Παπαβασιλείου, Καππαή, Παπαθανασίου). Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μακρής και Σωτηρόπουλος δήλωσαν παρόντες.

Να ενταθούν οι προσπάθειες ούτως ώστε να βρεθεί κατάλληλη ενοικιαζόμενη αίθουσα για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό μέσα στον Ιούλιο το θέμα να έρθει ξανά προς συζήτηση στο Δημοτ. Συμβούλιο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 305/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 6-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email