304/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

304/2022

  16ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α96/2022 απόφασης

Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – Α’ Μονομελές

(προσφυγή  ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11/8/2022 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου κυρίας Σοφίας Παπαδοπούλου που συμπερασματικά αναφέρει ότι «…. ο Δήμος Σικυωνίων θα πρέπει να δεχθεί την υπ’ αριθμ. Α96/2022 απόφαση  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΤΜΗΜΑ Α’) και να μην ασκήσει έφεση».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 9/1.12.2012 προσφυγή ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων
  • την Α96/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΤΜΗΜΑ Α’)
  • την 253/2022 (ΨΨ8ΕΩ1Θ-ΘΤΠ) απόφαση ΟΕ «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση»
  • την από 11.8.2022 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α96/2022 απόφασης  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΤΜΗΜΑ Α’) αναφορικά με την 9/1.12.2012 προσφυγή ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα της ως άνω δικαστικής απόφασης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email