304/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 304/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη

με ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικιωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

 

2] την από 08/10/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

Κατόπιν της υπ’ αρ. 10015/20.08.2021 αίτησης του κου Δέδε Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και λαμβανομένης υπόψη της 306/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, ο ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ είναι ιδιοκτήτης της τελικής ιδιοκτησίας 7 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 138Α της πόλης του Κιάτου (Κωδικός αριθμός κτηματογράφησης – ΚΑΚ: 061226), με ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής, το ακίνητο έχει υποχρεώσεις σε χρήμα προς τον Δ. Σικυωνίων, που αντιστοιχούν συνολικά σε 29,99τ.μ. Εξ αυτών, τα 19,44 τ.μ. αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ενώ τα υπόλοιπα 10,55 αντιστοιχούν σε οφειλές λόγω προσκύρωσης εδαφικής λωρίδας.

Σύμφωνα με την 306/2020 Απόφαση Δ.Σ., για την επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τις οφειλές που προκύπτουν από τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για το Ο.Τ. 138Α εφαρμόζεται τιμή 152,80€/τ.μ.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κου Δέδε Κωνσταντίνου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, όσον αφορά στην ιδιοκτησία με ΚΑΚ 061226 και αποκλειστικά για τα 19,44 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 19,44*152,80 = 2.970,43€.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές οφειλές της ιδιοκτησίας που αφορούν σε προσκύρωση εδαφικής λωρίδας και αντιστοιχούν σε 10,55τ.μ. δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν με την ίδια διαδικασία.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 10015/20.08.2021 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει

της 264/2021 (6Ι5ΣΩ1Θ-59Ν) απόφασης ΟΕ,

  • την 306/2020 (66Υ5Ω1Θ-Ι24) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεών του σε χρήμα στο ποσό  των  2.970,43€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email