304/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 304/2020   Θέμα 6ο : Εκκίνηση διαδικασίας κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής  της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» εκδόθηκε η 219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα ««ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προδικαστική προσφυγή, που έλαβε αριθμό Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28-08-2020. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1291/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο), η οποία ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση της απόφασης, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ζήτησε από το Δήμο Σικυωνίων να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφασή της και να της γνωστοποιήσει την πράξη με την οποία έγινε η συμμόρφωση αυτή.

 

Με την 303/2020 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή συμμορφώθηκε με τα ανωτέρω, ανακαλώντας μερικώς  την 219/2020 απόφασή της, ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος που αφορά στην κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα.

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Δήμος μας, ως αναθέτουσα αρχή, δεν στερείται του δικαιώματος διεκδίκησης κατάπτωσης υπέρ του, της εν λόγω εγγύησης συμμετοχής, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης  προηγούμενης γνώμης του οικείου  Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων .

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις 219/2020 (ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) απόφαση ΟΕ,
  • την Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28-08-2020 προσφυγή
  • την 1291/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο)
  • την 303/2020 απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την εκκίνηση της διαδικασίας προκειμένου ο Δήμος Σικυωνίων, ως αναθέτουσα αρχή, να διεκδικήσει υπέρ του, την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» μετά από γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για την λήψη της ως άνω γνώμης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email