304/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 42ο/05-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2018

 

Περίληψη: Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 289/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10927/05-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της κήρυξης της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκηςκαι κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στο 2oθέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 289/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 05.10.2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

*******************************************************

ΘΕΜΑ:Εισήγηση περί ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάστασης δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

Αφού λάβαμε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/16 περί ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 2. την Α.Π. 7079/02.10.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) περί κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

Εισηγούμαστε:

1. Την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάστασης δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/16 περί ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι λόγω της κήρυξης της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τον Δήμο Σικυωνίων την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, έχουν προκύψει νεότερες ανάγκες με σαφώς επείγοντα χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τις εξαιρετικές διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Τηνδιενέργεια νέου διαγωνισμού, ο χρόνος πραγματοποίησης του οποίου θ’ αποφασισθεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

    Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

    Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/16,

    Την υπ’ αριθμ. 4/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

    Το από ΔΥ/21-09-2018 πρωτογενές αίτημα του εν λόγω διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 18REQ003724391 2018-09-21,

    Την υπ’ αριθμ. 289/2018 Α.Ο.Ε. περί καθορισμού όρων διακήρυξης του έργου,

    Την υπ’ αριθμ. 313/2018 ΑΑΥ (ΑΔΑ:7ΖΞΞΩ1Θ-ΧΥΤ),

    Την από 05-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

    Τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω της κήρυξης της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Β. Τη ματαίωση της υπ’ αριθμ. 289/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Γ.Την διενέργεια νέου διαγωνισμού, ο χρόνος πραγματοποίησης του οποίου θ’ αποφασισθεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 304/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05-10-2018

Print Friendly, PDF & Email