303/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

32ης/12.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 303/2021   11ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη

με ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13362/08.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σώκος Δ. -Ρουμπέκας Γ. -Ζάρκος Δημήτριος
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Λέγγας Μ. 1.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου που μεταξύ άλλων αναφέρει πως                      «…. κρίνεται εφικτή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε………».

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την από 04/08/2021 αίτηση,
  • το αρ. πρωτ. 1010/2/433-α/14.05.2021 έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Γκούρας,
  • το αρ. πρωτ. 42/19.07.2021 έγγραφο του Δασονομείου Γκούρας,
  • την από 15/07/2021 έκθεση αυτοψίας αγροζημίας Δασοφυλάκων,
  • τη βεβαίωση γεωπόνου,
  • την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της 215/2021 (ΩΧΓ5Ω1Θ-ΕΤ3) απόφασης ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς των 1.000,00€ που προέκυψε με τον αιτούντα ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές τους ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 303/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email