303/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/26.10.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

     
Αρ. Απόφασης 303/2020   Θέμα 5ο : Μερική ανάκληση της 219/2020 απόφασης ΟΕ ως προς το σκέλος κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» κατόπιν της 1291/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10842/22.10.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1. Λέγγας Μάρκος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» εκδόθηκε η 219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προδικαστική προσφυγή, που έλαβε αριθμό Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28-08-2020. Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1291/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο), η οποία ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αποφασίζει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση της απόφασης, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ζήτησε από το Δήμο Σικυωνίων να συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφασή της και να της γνωστοποιήσει την πράξη με την οποία έγινε η συμμόρφωση αυτή.

 

Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ανακαλέσει την 219/2020 απόφασή της, ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος που αφορά στην κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις 219/2020 (ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) απόφαση ΟΕ,
  • την Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 1190/28-08-2020 προσφυγή
  • την 1291/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ανακαλεί  μερικώς την 219/2020 απόφασή της, ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος της κατάπτωσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1291/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (5ο κλιμάκιο).

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 303/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email